Trang nhất » Tổ chức, bộ máy

Tổ chức bộ máy
1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

1.1.  Giám đốc Sở:  Bế Đăng Khoa

ĐT: 0206.3755599; DĐ: 0919772227

Email: bdkhoa@caobang.gov.vn; dangkhoa1977@gmail.com 

Nhiệm vụ:

a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ KH&CN, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
       
b. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Khoa học và Công nghệ Cao Bằng; công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính; kế hoạch và đầu tư, tài chính, hợp tác về KH&CN; quản lý khoa học, phát triển tiềm lực KH&CN; Công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ; thanh tra hành chính, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh (theo danh mục cụ thể hàng năm).

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, tư pháp; hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện Hòa An, Hà Quảng và Thành phố Cao Bằng.
 
c. Kiêm các chức danh: 

- Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề của Sở;

- Là người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin KH&CN Cao Bằng; Trưởng ban Biên tập Website Sở;

- Là Chủ tài khoản của Sở;

- Là người phát ngôn của Sở.

d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Khoa học.
 
 
1.2. Phó Giám đốc Sở: Đoàn Hải Triều

ĐT: 0206.3854331; DĐ: 0815948666

Email:    dhtrieu@caobang.gov.vn

              haitrieu8888@gmail.com

Nhiệm vụ:

a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền;
 
- Thường trực giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Công tác Thanh tra chuyên ngành KH&CN và phụ trách công tác Cựu chiến binh của Sở.
 
b. Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Y dược (theo danh mục cụ thể hàng năm).
 
- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: các ngành kinh tế tổng hợp, Y tế; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm.
 
- Phụ trách hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Sở.
 
c. Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
 
- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở;
 
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan;
 
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở;
 
- Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở.
 
d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng, Thanh tra.
 

1.3. Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Hồng Thúy

ĐT: 0206.3959858; 

DĐ: 0915699266

Email: vththuy@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ:

a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền;
         
Giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc hoặc Phó Giám đốc thường trực vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền. Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác quản lý công nghệ, thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Công tác Sở hữu trí tuệ, sáng kiến, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; Hành chính- Quản trị;Dân vận; phụ trách công tác Đoàn thể.
         
b. Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp (theo danh mục cụ thể hàng năm).
         
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; phụ trách các huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh.
         
c. Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;
         
- Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ hai của Sở.
         
d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
 

2. Văn phòng Sở

ĐT: 0206. 3854334     Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn

- Chánh văn phòng: Phạm Phi Long

ĐT: 0206. 3859274;

DĐ: 0912130290       Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com

- Phó Chánh văn phòng: Bế Thị Bình

 DĐ: 0912944188;

Email: binh.cbvn@gmail.com; btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com

- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605

- Nông Kiều Trang - Kế toán trưởng; Email: nktrang@caobang.gov.vn

- Lê Thị Thúy - Kế toán viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn

- Đoàn Thiên Hương - Chuyên viên; Email: dthuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên; Email: nthtrang@caobang.gov.vn

3. Phòng Quản lý khoa học.

ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com

- Phó trưởng phòng phụ trách: Linh Quang Đà

DĐ: 01668125778; Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com

- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn.

- Bế Lưu Băng - Chuyên viên; Email: blbang@caobang.gov.vn.

- Hoàng Thị Hà - Chuyên viên; Email: htha@caobang.gov.vn.

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng: Chu Thiết Bình

DĐ: 0915843488      Email: ctbinh@caobang.gov.vn; chuthietbinhkhcn@gmail.com

- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn

- Đoàn Hồng Hòa - Chuyên viên; Email: dhhoa@caobang.gov.vn

5. Phòng Quản lý đo lường

- Trưởng phòng: Lương Thanh Tuấn

ĐT:0913279096;       Email: luongthanhtuan@gmail.com

 - Hoàng Quốc Huy - Chuyên viên; Email: hoanghuytdc@gmail.com

- Đàm Anh Tuấn - Chuyên viên; Email: tuantdccaobang@gmail.com

- Hoàng Anh Tuấn- Chuyên viên; Email: hatuancb1976@gmail.com

- Chu Tuấn Nam - Email: ctnam@caobang.gov.vn

6. Thanh tra Sở.

ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn

- Chánh thanh tra: Triệu Tường Lân

DĐ: 0912130114; Email: ttlan@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn

- Phan Thị Xuyến - Thanh tra viên; Email: ntxuyen@caobang.gov.vn

 

7. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Giám đốc: Nguyễn Văn Long

ĐT: 0912764513;  0206.3606699

Email: nvlong@caobang.gov.vn; longcongnghiep@gmail.com


- Phó Giám đốc: Đặng Thị Hồng Nhung.

ĐT: 0206.3951035                DĐ: 0983143778              

Email: dthnhung@caobang.gov.vn; hongnhung.ttkhcn@gmail.com


- Phó Giám đốc: Đinh Việt Ân.

ĐT: 0206.3888056                 DĐ: 0948177086    

Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

- Phòng Hành chính - tổng hợp: ĐT: 0206.3756266

+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - Email: ptanh@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang - Email: nttrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Xoan - Email: btxoan@caobang.gov.vn

                        Hà Minh Hồng - Email: hmhong@caobang.gov.vn

                        Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn
                         
                        Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn
 

                        Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

- Phòng Thử nghiệm và Dịch vụ: ĐT: 0206.3758112

+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - Email: dvhuong@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh - Email: nttlinh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: 

                        Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn
 
                        Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

                        Đàm Quỳnh Anh - Email

                        Ma Thanh Tùng - Email: mttung@caobang.gov.vn

- Phòng Nghiên cứu ứng dụng: ĐT: 0206.2280963

+ Trưởng phòng: Đoàn Thị Luyến - Email: dtluyen@caobang.gov.vn
 
+ Phó phòng:  Đinh Thị Thùy - Email: dtthuy@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn

                       Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn

                       Hà Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn

                       Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn

                       Triệu Hoàng Thành - Email: ththanh@caobang.gov.vn

                      Hoàng Thị Lý - Email: htly@caobang.gov.vn

- Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường: ĐT: 0206.3952503             

+ Thành viên: Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn

                       Lê Nguyễn Thanh Giang - Email: lntgiang@caobang.gov.vn


                       Bế Trần Hiến - Email: bthien@caobang.gov.vn

                       Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn

                       Nông Thị Cẩm Vân - Email: ntcvan@caobang.gov.vn

                       Lê Thị Thu Nha

                       Linh Đức Quỳnh

- Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN: ĐT: 0206.3951053 

+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh - DĐ: 0919086038

Email: btkoanh@caobang.gov.vn;       kieuoanhttth2007@gmail.com

+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn
 

                       Đoàn Xuân Bách - Email: dxbach@caobang.gov.vn

                       Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn

                       Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn
                       
                       Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2701

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2701

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8762823

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN
 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng