Trang nhất » Tổ chức, bộ máy

Tổ chức bộ máy


1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

1.1.  Giám đốc Sở:  Bế Đăng Khoa

Điện thoại: 0206.3755599

Di động: 0919772227

Email: bdkhoa@caobang.gov.vn; dangkhoa1977@gmail.com

Nhiệm vụ:
        a. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ KH&CN, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
       b. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Khoa học và Công nghệ Cao Bằng; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, tài chính, hợp tác về KH&CN; quản lý khoa học, phát triển tiềm lực KH&CN; Công tác thông tin và thống kê khoa học công nghệ.
         c.Kiêm các chức danh:
        - Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
         - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan;
         - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề của Sở;
      - Là người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin KH&CN Cao Bằng; Trưởng ban Biên tập Website Sở;
      - Kiêm nhiệm Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Quỹ phát triển KH&CN)
       - Là Chủ tài khoản của Sở;
       - Là người phát ngôn của Sở.
      d. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
      đ.Theo dõi, chỉ đạo chung các nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực, các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh (theo danh mục cụ thể hàng năm).
     - Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lâm và Thành phố Cao Bằng.
 
1.2. Phó Giám đốc sở: Lương Đức Tố 

ĐT: 0206.3959559

DĐ: 0915828127

Email: luongducto@gmail.com
 
Nhiệm vụ
       a. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền; Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được Giám đốc ủy quyền.
         - Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: pháp chế, thanh tra hành chính, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng lãng phí; Công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hoạt động truy suất nguồn gốc; Công tác Thanh tra chuyên ngành KH&CN; Phụ trách công tác Cựu chiến binh của Sở.
        - Kiêm nhiệm Phó Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Cao Bằng, Giúp GĐ theo dõi, đôn đốc hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN.
          - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan;
          - Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở;
       b. Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Y dược,.... (theo danh mục cụ thể hàng năm).
        - Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: tư pháp, các ngành kinh tế tổng hợp; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh.
        - Phụ trách hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Sở.
         c. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng, Thanh tra.
        d. Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
         đ. Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ hai của Sở.
 
 
1.3. Phó Giám đốc sở: Nông Thành Thân 

ĐT: 02063.959.858

DĐ: 0832.999.868

Email: thancb@gmail.com
Nhiệm vụ:
       a.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được Giám đốc ủy quyền.
      - Giúp Giám đốc Sở theo dõi việc thực hiện các kết luận của Giám đốc Sở, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Sở theo giai đoạn và hằng năm.
      - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác quản lý công nghệ, thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Công tác Sở hữu trí tuệ, sáng kiến, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hành chính - Quản trị; Dân vận; phụ trách công tác Đoàn thể.
       b.Giúp GĐ sở theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật,.. (theo danh mục cụ thể hàng năm).
       - Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động KH&CN của các ban, ngành thuộc các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; phụ trách các huyện Thạch An, Bảo Lạc, Hà Quảng.
       c.Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;
       d. Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở.
      đ. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Văn phòng (Trừ công tác Tổ chức cán bộ và những nội dung về công tác tài chính không được ủy quyền).
 
 

2. Văn phòng Sở
ĐT: 0206. 3854334     Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn
Chánh Văn phòng: Lương Thanh Tuấn
 ĐT: 0206. 3859274;  ĐT: 0913279096; Email: luongthanhtuan@gmail.com
- Phó chánh Văn phòng: Nông Thị Hồng Hà
ĐT: 0206.3854.334 ;  ĐT: 0948.179.026;       Email: honghatdcb@gmail.com
- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605
- Nông Kiều Trang - Kế toán trưởng; Email: nktrang@caobang.gov.vn
- Chu Tuấn Nam - Chuyên viên; Email: ctnam@caobang.gov.vn
- Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán viên; Email: httha@caobang.gov.vn 
- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn
- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

3. Phòng Quản lý khoa học.
ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com
- Trưởng phòng: Linh Quang Đà
DĐ: 0947.996.396; Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com
- Bế Lưu Băng - Chuyên viên; Email: blbang@caobang.gov.vn.
- Hoàng Thị Hà - Chuyên viên; Email: htha@caobang.gov.vn.
​- Phạm Thị Cẩm Tú - Chuyên viên; Email: camtupham2802@gmail.com

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.
ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn
- Trưởng phòng: Bế Thị Bình - DĐ: 0912.944.188;
Email: btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com
- Phó Trưởng phòng: Đoàn Hồng Hòa - ĐT: 0912.529.316;  Email: dhhoa@caobang.gov.vn
- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn
- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn
-  Nông Thị Cẩm Vân - Chuyên viên;  Email: ntcvan@caobang.gov.vn
- Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên; Email: nthtrang@caobang.gov.vn

5. Phòng Quản lý Đo lường chất lượng
- Trưởng phòngTriệu Tường Lân
DĐ: 0912.130.114; Email: ttlan@caobang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy
: 0916.513.982   Email: hoanghuytdc@gmail.com
- Đàm Anh Tuấn - Chuyên viên; Email: tuantdccaobang@gmail.com
- Hoàng Anh Tuấn- Chuyên viên; Email: hatuancb1976@gmail.com
- Lê Thị Thúy - Chuyên viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn
- Hoàng Chiến Công - Chuyên viên.

6. Thanh tra Sở.
ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn
- Phó Chánh thanh tra: Chu Thiết Bình - DĐ: 0915.843.488; Email: ctbinh@caobang.gov.vn; chuthietbinhkhcn@gmail.com
- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn
- Phan Thị Xuyến - Chuyên viên; Email: ntxuyen@caobang.gov.vn

7. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Phạm Phi Long
DĐ: 0912130290       Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com
- Phó Giám đốc: Đinh Việt Ân.
ĐT: 0206.3888056                 DĐ: 0948177086    
Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

- Văn phòng: 0206.3760267
+ Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Luyến - DĐ: 0917.094.467; Email: dtluyen@caobang.gov.vn
+ Phó chánh phòng: Nguyễn Thị Trang - DĐ: 0949.993.688; Email: nttrang@caobang.gov.vn
+ Thành viên: Bế Thị Xoan - Email: btxoan@caobang.gov.vn
                        Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn
                        Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn
                        Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

- Phòng Thử nghiệm và Dịch vụ:  ĐT: 0206.3758112
+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - DĐ: 0915.865.398; Email: ptanh@caobang.gov.vn
+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh -DĐ: 0919.629.169; Email: nttlinh@caobang.gov.vn
+ Thành viên: 
                        Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn
                        Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

Phòng Nghiên cứu ứng dụng: ĐT: 0206.2280963
+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - DĐ: 0948.178.035; Email: dvhuong@caobang.gov.vn
+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn
                       Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn
                        Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn
                        Hoàng Thị Lý - Email: htly@caobang.gov.vn

Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường:
 + Phó trưởng phòng: Lê Nguyễn Thanh Giang
ĐT: 0206.3952503; DĐ: 0946.822.986;  Email: lntgiang@caobang.gov.vn
​ + Thành viên: Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn
                        Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn
                        Lê Thị Thu Nha - Email: lttnha@caobang.gov.vn
                        Linh Đức Quỳnh- Email: linhducquynh@gmail.com

Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN:
+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh
ĐT: 0206.3951.053         DĐ: 0919086038
Email: btkoanh@caobang.gov.vn;  kieuoanhttth2007@gmail.com
+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn
                       Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn
                       Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn
                       Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

- Trạm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ
+ Phó trưởng trạm: Đinh Thị Thùy
DĐ: 0945402234; Email: dtthuy@caobang.gov.vn
+ Thành viên:        Hoàng Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn
 
 


 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 13164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 109383

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25283029

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng