Trang nhất » Tổ chức, bộ máy

Tổ chức bộ máy

                                                 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

 
1.1. Phó Giám đốc Sở: Đoàn Hải Triều

ĐT: 0206.3854331; DĐ: 0815948666

Email:    dhtrieu@caobang.gov.vn

              haitrieu8888@gmail.com

Nhiệm vụ:

-  Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của toàn Sở KH&CN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ KH&CN và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
 
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, tiềm lực khoa học và công nghệ; kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ;

+ Công tác tổ chức cán bộ; quốc phòng - an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác triển khai các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản;

+ Hoạt động quản lý khoa học; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ, hạt nhân; thông tin và thống kê KH&CN;

+ Các hoạt động liên quan đến hoạt động của Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Cao Bằng và Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng;

- Là chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Là Tổng Biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ Cao Bằng; chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở KH&CN tại tên miền www.khcncaobang.gov.vn

- Là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở KH&CN;

- Tham gia các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh (nếu có);

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác của các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Thanh tra; Phòng Quản lý Chuyên ngành; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN và Văn phòng Sở (đối với các công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách và hợp tác quốc tế về KH&CN);

- Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ của các địa phương, gồm: thành phố Cao Bằng, huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình, huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông và huyện Hoà An; 

- Chỉ đạo, quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án, chương trình…) triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Thông báo phân công chi tiết hàng năm.
 

1.2. Phó Giám đốc Sở: Vũ Thị Hồng Thúy

ĐT: 0206.3959858; 

DĐ: 0915699266

Email: vththuy@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ

- Phụ trách, chỉ đạo triển khai đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực sau: hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; quản lý khoa học và công nghệ cơ sở; triển khai, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; công tác hành chính quản trị của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Là chủ tài khoản đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở (chỉ đạo chính đối với các hoạt động của Văn phòng Sở, trừ các công tác do Phó Giám đốc Đoàn Hải Triều phụ trách); Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; Phòng Quản lý KH&CN cơ sở; và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

- Chỉ đạo các hoạt động của ngành liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng; Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng;

- Theo dõi hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ của các địa phương, gồm: huyện Thạch An, huyện Trà Lĩnh, huyện Quảng Uyên, huyện Phục Hoà, huyện Trùng Khánh, huyện Hạ Lang.

- Chỉ đạo, quản lý, theo dõi các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án, chương trình…) triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Thông báo phân công chi tiết hàng năm.

- Tham gia các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh (nếu có).

- Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được uỷ quyền.
 

2. Văn phòng Sở

ĐT: 0206. 3854334     Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn

- Chánh văn phòng: Phạm Phi Long

ĐT: 0206. 3859274;

DĐ: 0912130290       Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com

- Phó Chánh văn phòng: Bế Thị Bình

 DĐ: 0912944188;

Email: binh.cbvn@gmail.com; btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com

- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605

- Nông Kiều Trang - Kế toán trưởng; Email: nktrang@caobang.gov.vn

- Lê Thị Thúy - Kế toán viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn

- Đoàn Thiên Hương - Chuyên viên; Email: dthuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

3. Phòng Quản lý khoa học.

ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com

- Phó trưởng phòng: Linh Quang Đà

DĐ: 01668125778; Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com

- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn.

- Bế Lưu Băng - Chuyên viên; Email blbang@caobang.gov.vn.

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng: Chu Thiết Bình

DĐ: 0904091275      Email: ctbinh@caobang.gov.vn; chubinhkhcn@yahoo.vn

- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn

- Đoàn Hồng Hòa - Chuyên viên; Email: dhhoa@caobang.gov.vn

5. Thanh tra Sở.

ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn

- Chánh thanh tra: Triệu Tường Lân

DĐ: 0912130114; Email: ttlan@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn

6. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

Email: trungtamthongtinvathongkekhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Thị Hồng Nhung.

ĐT: 0206.3951035                DĐ: 0983143778              

Email: dthnhung@caobang.gov.vn; hongnhung.ttkhcn@gmail.com

- Phó Giám đốc: Đinh Việt Ân.

ĐT: 0206.3888056                 DĐ: 0948177086    

Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0206.3858603

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang - Email: nthtrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Thị Huế - Email: hthue@caobang.gov.vn
 
                    Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn

                    Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

- Phòng Thông tin và Truyền thông: 0206. 3951053

+ Thành viên:  Hoàng Thị Hà - Email: htha@caobang.gov.vn

                     Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn

                     Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn

- Phòng Thống kê và Tin học: 0206. 3853400

+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh - Email: btkoanh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn

7. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Giám đốc: Nguyễn Văn Long

ĐT: 0912764513;  0206.3606699

Email: nvlong@caobang.gov.vn; longcongnghiep@gmail.com

- Phó giám đốc: Đỗ Ngọc Linh

ĐT: 0206.3856586         DĐ: 0912594865  

Email: dnlinh@caobang.gov.vn;  linhdongoc@yahoo.com;  quangvung@gmail.com

- Phòng hành chính - tổng hợp: 0206.3760267

+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - Email: ptanh@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang - Email: nttrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Bế Thị Xoan - Email: btxoan@caobang.gov.vn

                        Hà Minh Hồng - Email: hmhong@caobang.gov.vn

                        Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn

- Phòng Thử nghiệm và Dịch vụ: 0206.3758112

+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - Email: dvhuong@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh - Email: nttlinh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: 

                        Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn
 
                        Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

                        Đàm Quỳnh Anh - Email

                        Chu Tuấn Nam - Email: ctnam@caobang.gov.vn

                        Ma Thanh Tùng - Email: mttung@caobang.gov.vn


- Phòng Nghiên cứu ứng dụng: 0206.2280963

+ Trưởng phòng: Đoàn Thị Luyến - Email: dtluyen@caobang.gov.vn
 
+ Phó phòng:  Đinh Thị Thùy - Email: dtthuy@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn

                     Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn

                      Hà Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn

                      Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

                      Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn

                      Triệu Hoàng Thành - Email: ththanh@caobang.gov.vn

                      Hoàng Thị Lý - Email: htly@caobang.gov.vn

- Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường: 

+ Trưởng phòng: Hoàng Văn Thời

ĐT: 0206.3952503              DĐ: 0974603619

Email: hvthoi@caobang.gov.vn;    thoict2@yahoo.com.vn

                     Lê Nguyễn Thanh Giang - Email: lntgiang@caobang.gov.vn
 
                     Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn

                     Bế Trần Hiến - Email: bthien@caobang.gov.vn

                     Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn

                     Nông Thị Cẩm Vân - Email: ntcvan@caobang.gov.vn

                     Lê Thị Thu Nha

                     Linh Đức Quỳnh
 

8. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Email: chicuctieuchuandoluongchatluong@caobang.gov.vn

- Chi cục trưởng: Lương Thanh Tuấn

ĐT: 0206.3959569                    DĐ: 0945686586

Email: lttuan@caobang.gov.vn; luongthanhtuan@gmail.com

- Phòng hành chính: 0206.2211935 ;    Fax: 0206.3852542

+ Trưởng phòng: Phan Thị Xuyến - Email: ptxuyen@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Anh Quân - Email: haquan@caobang.gov.vn

                    Hoàng Thị Thu Hà - Email: httha@caobang.gov.vn

                    Võ Thị Hoài Thu - Email: vththu@caobang.gov.vn

- Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: 0206.3952502

+ Phó trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy - Email: hqhuy@caobang.gov.vn

- Phòng Quản lý đo lường: 0206.3855652

+ Trưởng phòng: Đàm Anh Tuấn - Email: datuan@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hoàng Anh Tuấn - Email: hatuan@caobang.gov.vn

 


 

KỶ YẾU KH&CN

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 2125

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64225

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7630238