Trang nhất » Tổ chức, bộ máy

Tổ chức bộ máy
1. Ban Giám đốc Sở KH&CN.

1.1.  Giám đốc Sở:  Bế Đăng Khoa

Điện thoại: 0206.3755599

Di động: 0919772227

Email: bdkhoa@caobang.gov.vn; dangkhoa1977@gmail.com 

Nhiệm vụ:
        a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ KH&CN, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
       b) Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành KH&CN Cao Bằng; công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, cải cách hành chính; kế hoạch và đầu tư, tài chính, hợp tác về KH&CN; quản lý khoa học, phát triển tiềm lực KH&CN; Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; Công tác thông tin và thống kê KH&CN; Thanh tra hành chính, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng lãng phí; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
         - Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các nhiệm vụ KH&CN lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh (theo dang mục cụ thể từng năm).
       - Phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN thuộc các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, tư pháp; hoạt động KH&CN của các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách hoạt động KH&CN của các huyện: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An và TP Cao Bằng.
           c) Kiêm các chức danh:
           - Tham gia các hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh giao;
         - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cơ quan;
      - Kiêm nhiệm Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN, chỉ đạo hoạt động của Quỹ;
      - Chủ tịch Hội đồng KH&CN Sở; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật; Hội đồng tuyển dụng, nâng lương, thăng hạng chức danh nghề của Sở;
     - Là người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin KH&CN Cao Bằng; Trưởng ban Biên tập Website Sở;
        - Là Chủ tài khoản của Sở;
        - Là người phát ngôn của Sở.         
      d) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Quỹ phát triển KH&CN. 
 
1.2. Phó Giám đốc sở: Lương Đức Tố 

ĐT: 0206.3959559

DĐ: 0915828127

Email: luongducto@gmail.com
 
Nhiệm vụ
a) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền;
        Thường trực giải quyết các công việc của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại trụ sở làm việc hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền.
        Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Công tác Thanh tra chuyên ngành KH&CN; Công tác quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, thị trường công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động sáng kiến, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Phụ trách hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Sở; Công tác Dân vận; Phụ trách công tác Đoàn thể; Phụ trách công tác Cựu chiến binh của Sở.
       Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về KHCN của các các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh; Theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, y dược (theo danh mục cụ thể hàng năm).
b)  Kiêm các chức danh:
       - Tham gia các Hội đồng và ban chỉ đạo theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công;
        - Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN Sở;
        - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cơ quan;
        - Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ sở;
        - Là Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất của Sở.
       c) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các đơn vị: Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ; Quản lý Đo lường - Chất lượng; Thanh tra.
       d) Phụ trách hoạt động KH&CN huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Bảo Lâm.
 
 

2. Văn phòng Sở

ĐT: 0206. 3854334     Email: vpsokhcn@caobang.gov.vn

- Chánh văn phòng: Lương Thanh Tuấn

ĐT: 0206. 3859274;    DĐ:0913279096;       Email: luongthanhtuan@gmail.com

- Văn thư:  0206.3852421   Fax: 0206.3852605

- Nông Kiều Trang - Kế toán trưởng; Email: nktrang@caobang.gov.vn

- Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán viên; Email:httha@caobang.gov.vn

- Đoàn Thiên Hương - Chuyên viên; Email: dthuong@caobang.gov.vn

- Nông Thị Thỏa - Chuyên viên; Email: ntthoa@caobang.gov.vn

- Nguyễn Thị Huyền Trang - Chuyên viên; Email: nthtrang@caobang.gov.vn

- Chu Tuấn Nam - Chuyên viên; Email: ctnam@caobang.gov.vn

3. Phòng Quản lý Khoa học.

ĐT: 0206.3853275       Email: qlkhcb@yahoo.com

- Trưởng phòng: Linh Quang Đà

DĐ: 01668125778; Email: lqda@caobang.gov.vn; lingquangkhcb@yahoo.com
 

- Mai Thị Tươi - Chuyên viên; Email: mttuoi@caobang.gov.vn.

- Bế Lưu Băng - Chuyên viên; Email: blbang@caobang.gov.vn.

- Hoàng Thị Hà - Chuyên viên; Email: htha@caobang.gov.vn.

- Ma Thanh Tùng - Chuyên viên; Email: mttung@caobang.gov.vn.

4. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

ĐT: 0206.3859582        Email: qlcn_cb@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng: 
 Bế Thị Bình

  DĐ: 0912944188; Email: binh.cbvn@gmail.com; btbinh@caobang.gov.vn; binhbtcnsh@yahoo.com

- Phó trưởng phòng: Đoàn Hồng Hòa

   DĐ: 0912529316; Email: dhhoa@caobang.gov.vn

- Nông Thị Mai - Chuyên viên; Email: ntmai@caobang.gov.vn

- Tô Mạnh Cường - Chuyên viên; Email: tmcuong@caobang.gov.vn

-  Nông Thị Cẩm Vân - Email: ntcvan@caobang.gov.vn

5. Phòng Quản lý Đo lường - Chất lượng

 - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

    DĐ: 0912764513; Email: nvlong@caobang.gov.vn; longcongnghiep@gmail.com

 - Phó trưởng phòng: Hoàng Quốc Huy  
   
  DĐ 0916.513.982;  Email: huyhq.skhcn@caobang.gov.vn;  hoanghuytdc@gmail.com

- Đàm Anh Tuấn - Chuyên viên; Email: tuantdccaobang@gmail.com

- Hoàng Anh Tuấn- Chuyên viên; Email: hatuancb1976@gmail.com

- Lê Thị Thúy - Chuyên viên; Email: ltthuy@caobang.gov.vn

6. Thanh tra Sở.

ĐT: 0206.3854335; Email: sokhcn_thanhtra@yahoo.com.vn

- Chánh thanh tra: Triệu Tường Lân

DĐ: 0912130114; Email: ttlan@caobang.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Chu Thiết Bình

DĐ: 0915843488      Email: ctbinh@caobang.gov.vn; chuthietbinhkhcn@gmail.com

- Nguyễn Thị Hiếu - Thanh tra viên; Email: nthieu@caobang.gov.vn

- Phan Thị Xuyến - Thanh tra viên; Email: ntxuyen@caobang.gov.vn

7. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Email: trungtamungdungtienbokhoahocvacongnghe@caobang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Phi Long 

 ĐT: 0206.3828.885      DĐ: 0912130290   

 Email: pplong@caobang.gov.vn; philongkhcn@yahoo.com

- Phó Giám đốc: Đinh Việt Ân.

  ĐT: 0206.3888.056                 DĐ: 0948177086    

  Email: dvan@caobang.gov.vn; vietkhcn@gmail.com

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: ĐT: 0206.3756266

+ Trưởng phòng: Phùng Thế Anh - Email: ptanh@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang - Email: nttrang@caobang.gov.vn

+ Thành viên:  Bế Thị Xoan - Kế toán; Email: btxoan@caobang.gov.vn

                        Nông Thị Tâm - Email: nttam@caobang.gov.vn
                         
                        Lục Văn Thành - Email: lvthanh@caobang.gov.vn
                     
                        Hoàng Thị Thuần - Email: htthuan@caobang.gov.vn

- Phòng Thử nghiệm và Dịch vụ: ĐT: 0206.3758112

+ Trưởng phòng: Đoàn Văn Hướng - Email: dvhuong@caobang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Linh - Email: nttlinh@caobang.gov.vn

+ Thành viên: 

                        Hồ Sỹ Đồng - Email: hsdong@caobang.gov.vn
 
                        Hà Được - Email: hduoc@caobang.gov.vn

 - Phòng Nghiên cứu ứng dụng: ĐT: 0206.2280963

+ Trưởng phòng: Đoàn Thị Luyến - Email: dtluyen@caobang.gov.vn
 
+ Thành viên: Lê Thị Phương - Email: ltphuong@caobang.gov.vn

                       Trần Thị Tuyết Nga - Email: tttnga@caobang.gov.vn

                       Lương Thị Hiền - Email: lthien@caobang.gov.vn

                       Hoàng Thị Lý - Email: htly@caobang.gov.vn

- Phòng Kiểm định, hiệu chuẩn đo lường: ĐT: 0206.3952503

+ Phó trưởng phòng: Lê Nguyễn Thanh Giang   

  DĐ: 0946822986   Email: lntgiang@caobang.gov.vn  

+ Thành viên: Đinh Văn Tự - Email: dvtu@caobang.gov.vn

                       Nông Hồng Sơn - Email: nhson@caobang.gov.vn

                       Lê Thị Thu Nha - Email: lttnha@caobang.gov.vn

                       Linh Đức Quỳnh- Email: linhducquynh@gmail.com

- Phòng Thông tin - Thống kê KH&CN: ĐT: 0206.3951053 

+ Phó trưởng phòng: Bế Thị Kiều Oanh      DĐ: 0919086038

Email: btkoanh@caobang.gov.vn;       kieuoanhttth2007@gmail.com

+ Thành viên: Bế Thị Huệ - Email: bthue@caobang.gov.vn
                       
                       Hoàng Thị Kiều - Email: htkieu@caobang.gov.vn

                       Nông Quốc Gia - Email: nqgia@caobang.gov.vn

                       Đinh Thị Tâm - Email: dttam@caobang.gov.vn

- Trạm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ
 

+ Phó trưởng trạm: Đinh Thị Thùy

DĐ: 0945402234; Email: dtthuy@caobang.gov.vn

+ Thành viên: Hà Đức Quy - Email: hdquy@caobang.gov.vn

 

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 110

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 108


Hôm nayHôm nay : 16327

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 891385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13576587

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng