Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Cao Bằng  
    Họ và tên thủ trưởng: Đinh Việt Ân
    Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng 
    Điện thoại: 0206 3951053
    Website: 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
   Họ và tên: Đặng Thị Hồng Nhung
   Trình độ học vấn: Cử nhân
   Chức vụ:   Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm
   Điện thoại: 0983143778.               Email:

4. Mục tiêu nghiên cứu:
          Mục tiêu chung: Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nhằm tạo dựng thương hiệu, xác lập quyền sở hữu, xây dựng mô hình quản lý, duy trì ổn định chất lượng, giữ gìn, phát huy giá trị của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
          Mục tiêu cụ thể:
          - Xây dựng, thành lập và đưa vào vận hành hệ thống mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm vịt cỏ đặc sản của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp này sẽ là đơn vị có quyền nộp đơn đăng ký và quyền sở hữu NHTT theo quy định của pháp luật.
          - Xây dựng các điều kiện cần thiết để tiến hành đăng ký bảo hộ NHTT và lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền bảo hộ NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
          - Xây dựng hệ thống phương tiện, văn bản phục vụ cho việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh”.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
         Nội dung 1: Tổ chức Hội nghị triển khai dự án.
         Nội dung 2: Khảo sát hiện trạng về các hộ chăn nuôi sản xuất và kinh doanh sản phẩm vịt Cỏ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
         Nội dung 3: Thành lập tổ chức chủ sở hữu NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
         Nội dung 4: Xây dựng hồ sơ đăng ký NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng .
         Nội dung 5: Xây dựng mô hình quản lý và sử dụng NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh”.
         Nội dung 6: Hoạt động hỗ trợ quảng bá và phát triển NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh.

 6. Lĩnh vực nghiên cứu: 05 (Khoa học xã hội)

 7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụ)

 8. Phương pháp nghiên cứu:
        - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu;
        - Phương pháp triển khai về chuyên môn sẽ sử dụng dưới các hình thức như: trưng cầu ý kiến chuyên gia, họp, hội thảo khoa học góp ý kiến cho việc triển khai các nội dung của dự án; viết báo cáo chuyên đề....

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
       - Văn bằng bảo hộ NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh” cho sản phẩm thịt vịt huyện Trùng Khánh;
       - Logo NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh”;
       - Hệ thống các công cụ, văn bằng tổ chức quản lý NHTT được ban hành và áp dụng trong thực tiễn;
       - Bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý, tên địa danh;
       - Hệ thống các công cụ, phương tiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm được sản xuất, in ấn và sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh;
       - Mẫu sổ tay quản lý và sử dụng NHTT “Vịt cỏ Trùng Khánh”
       - Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết dự án.
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Các hộ sản xuất, kinh doanh, Hội sản xuất kinh doanh Vịt cỏ Trùng Khánh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
11. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021)
12. Kinh phí được phê duyệt520.000.000, đồng..đồng. trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 520.000.000, đồng