Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.) tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.) tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Quan Đạo 
    Họ và tên thủ trưởng: Ninh Văn Tuyến
    Địa chỉ: Xóm Cốc Mặn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc 
    Điện thoại: 0948 178638
    Website: 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
   Họ và tên: Bế Nông Lâm
   Trình độ học vấn: Kỹ sư
   Chức vụ:   
   Điện thoại: 0352052398               Email: phonglambl@gmail.com

4. Mục tiêu nghiên cứu:
         Mục tiêu chung: Ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học và công nghệ trong nhân giống, trồng trọt, thu hoạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO; bảo quản, sơ chế, sản xuất cao và một số sản phẩm từ Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
        Mục tiêu cụ thể:
        - Tiếp nhận thành công các quy trình công nghệ do đơn vị hỗ trợ công nghệ chuyển giao về giống, trồng trọt, thu hoạch và sơ chế, chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ. Các quy trình cụ thể: Quy trình nhân giống cây Hà thủ ô đỏ phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Cao Bằng; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hà thủ ô đỏ dưới tán rừng; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hà thủ ô đỏ tập trung (nơi đất trống); Quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản Hà thủ ô đỏ; Quy trình công nghệ sản xuất cao Hà thủ ô đỏ.
       - Xây dựng thành công các mô hình nhân giống với vườn giống quy mô 1.000m2; mô hình trồng và khai thác cây dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích 30ha (trong đó: 5ha trồng tập trung, 25ha trồng phân tán) tuân thủ “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” nhằm tạo ra nguồn dược liệu có hàm lượng hoạt chất cao theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế thế giới.
      - Xây dựng mô thu hoạch, bảo quản, sơ chế, sản xuất các sản phẩm từ Hà thủ ô đỏ với hệ thống nhà xưởng, kho chứa, nhà chế biến... theo quy trình một chiều tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Công suất sơ chế: 100kg khô/ngày; mô hình sản xuất cao Hà thủ ô đỏ công suất 100kg cao/mẻ.
      - Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật; tập huấn 100 lượt hộ dân tại địa phương về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch Hà thủ ô đỏ.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
      Nội dung 1: Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế và chế biến cao Hà thủ ô phù hợp với điều kiện huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
      Nội dung 2: Xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng, sơ chế và sản xuất cao Hà thủ ô đỏ.
      Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn.
      Nội dung 4: Tổ chức hội nghị đầu bờ.
      Nội dung 5: Nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện Dự án.
6. Lĩnh vực nghiên cứu: 04 (Khoa học nông nghiệp)

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 12 (Phát triển sản xuất và công nghệ nông nghiệp)

8. Phương pháp nghiên cứu:
      - Phương pháp điều tra, khảo sát;
      - Phương pháp phân tích, đánh giá;
      - Sử dụng kỹ thuật nhân giống từ hạt và nhân giống từ hom thân...
      - Sử dụng quy trình công nghệ trong nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản dược liệu Hà thủ ô đỏ theo GACP-WHO:2003;

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
      - 05 Quy trình kỹ thuật, gồm: Quy trình nhân giống cây Hà thủ ô đỏ; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hà thủ ô đỏ dưới tán rừng; Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hà thủ ô đỏ tập trung nơi đất trống (nương, đồng ruộng); Quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Hà thủ ô đỏ; Quy trình công nghệ và dây truyền sản xuất cao Hà thủ ô đỏ quy mô 100kg cao/mẻ.
     - 01 bộ hồ sơ chứng nhận trồng Hà thủ ô đỏ theo GACP-WHO;
     - 05 phiếu phân tích và báo cáo kết quả phân tích đánh giá chất lượng đất, nước và dược liệu sản xuất theo GACP-WHO;
     - 05 mô hình: Mô hình sản xuất giống Hà thủ ô đỏ quy mô 1.000m2, số lượng cây giống suất vườn 500.000 cây; Mô hình trồng dược liệu Hà thủ ô tập trung nơi đất trống quy mô 5ha, năng suất dự kiến 2 tấn tươi/ha; Mô hình trồng dược liệu Hà thủ ô dưới tán rừng quy mô 25ha, năng suất dự kiến 1,0-1,2 tấn/ha; Mô hình sơ chế, bảo quản dược liệu Hà thủ ô, sản phẩm Hà thủ ô qua sơ chế dự kiến 1.200kg; Mô hình sản xuất cao Hà thủ ô quy mô 100kg cao/mẻ, sản phẩm cao Hà thủ ô dự kiến 400kg.
     - Báo cáo Tổng kết dự án;
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Sau khi dự án kết thúc, Tổ chức chủ trì thực hiện dự án sẽ tiến hành các thủ tục để đề nghị được nhận chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo kết quả dự án để từ đó tiếp tục duy trì, khai thác và phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dược liệu Hà thủ ô đỏ từ kết quả dự án.
11. Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2018 đến tháng 01/2022)
12. Kinh phí được phê duyệt7.500.000.000, đồng...đồng. trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 4.000.000.000, đồngđồng