Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

1. Tên nhiệm vụ: Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
    Họ và tên thủ trưởng: Hoàng Thị Bình
    Địa chỉ: Số 70B, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, 
    Điện thoại: 0206.3852690   
    Website: 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
   Họ và tên: Lê Chí Thanh
   Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm; cử nhân kinh tế - chính trị
   Chức vụ:   
   Điện thoại: 0206.3852690              Email:lechithanh1950@gmail.com

4. Mục tiêu nghiên cứu:
   1. Mục tiêu chung:
   - Nghiên cứu phục dựng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thể loại ca kịch Dá hai, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Từ đó phổ biến rộng rãi trong nhân dân, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Việt Nam, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế gắn với mục tiêu phát triển du lịch để trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của huyện Trùng Khánh cũng như của tỉnh Cao Bằng.
   - Làm căn cứ để lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  2. Mục tiêu cụ thể:
  - Đánh giá đúng thực trạng dân ca Dá Hai, quá trình hình thành đến nay tại thị tứ Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
  - Nghiên cứu về quá trình lịch sử hình thành dân ca Dá hai; điều tra, khảo sát, sưu tầm, kiểm kê các làn điệu Dá Hai để bảo tổn. Quay phim, ghi hình về tập quán sinh hoạt dân ca hát Dá hai của người Nùng thị tứ Thông Huề để làm tư liệu bảo tồn, lưu giữ và tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình.
  - Đề xuất các giải pháp bảo tồn dân ca Dá hai, hình thành bộ tài liệu về Dá hai phục vụ cho học tập, lưu trữ.
  - Phục dựng Đội tuồng Dá hai mang tên mới: Đội Văn nghệ Dá hai Thông Huề, trình diễn các tích truyện cổ, các bài hát mới đương đại, đủ khả năng hoạt động, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương gắn với phát triển du lịch của tỉnh và trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của huyện Trùng Khánh.
  - Biên tập bộ tài liệu phục vụ cho công tác truyền dạy dân ca Dá hai về toàn bộ các làn điệu Dá hai, trích đoạn một tích truyện cổ, các bài hát đặt lời mới tiếng Tày, Nùng và lời bằng tiếng phổ thông mang hơi thở cuộc sống hiện nay.
  - Tổ chức mở lớp truyền dạy ngắn ngày cho thế hệ trẻ, đánh giá kết quả thực hiện.
  - Phát huy và phát triển giá trị loại hình dân ca Dá hai, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với nhiệm vụ du lịch của địa phương, làm cho di sản Dá hai trường tồn cùng dân tộc trong thời đại ngày nay.
  - Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở, căn cứ lập hồ sơ khoa học đề nghị Nhà nước công nhận di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
    Nội dung 1: Khái quát, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (cái nôi dung dưỡng di sản văn hóa Dá hai).
    Nội dung 2: Lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của Đội tuồng Dá hai Thông Huề đến nay.
    Nội dung 3: Xuất xứ và thực trạng của loại hình dân ca Dá hai của các huyện miền Đông của tỉnh.
    Nội dung 4: Nghiên cứu, thống kê, tìm hiểu các làn điệu dân ca Dá hai (tên gọi, âm nhạc từng làn điệu) ở Thông Huề.
    Nội dung 5: Tập hợp, biên tập bộ tài liệu từ các tích truyện cổ xưa và các bài hát hiện nay để làm tập tài liệu phục vụ cho truyền dạy, học tập và lưu giữ.
    Nội dung 6: Các giải pháp phục hồi, bảo tồn loại hình Dá hai và phục dựng Đội tuồng Dá hai Thông Huề.
    Nội dung 7: Mở 02 lớp truyền dạy Dá hai ngắn ngày cho thế hệ trẻ và các đối tượng trong xã hội, đánh giá kết quả truyền dạy sau hai lớp.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: 06 (Khoa học nhân viên)

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụi)

8. Phương pháp nghiên cứu:
    - Phương pháp điều tra xã hội học: Lập biểu điều tra, phỏng vấn ...
    - Phương pháp điền dã dân tộc học: Khảo cứu thực tế sinh hoạt dân ca trong cộng đồng dân cư, các dịp lễ hội truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tập quán gia đình, làng bản của cộng đồng dân cư các vùng miền.
    - Phương pháp thống kê, kiểm kê.
    - Phương pháp hồi cứu tư liệu, sưu tầm, dịch thuật, lưu trữ, bảo tồn.
    - Phương pháp mô tả, đối chứng, so sánh.
    - Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu: Xây dựng các báo cáo chuyên đề về dân ca Dá hai.
    - Phương pháp hội thảo khoa học.
    - Phương pháp lưu giữ tư liệu ghi âm, ký tự âm nhạc, đĩa hình, chụp ảnh về các hình thức sinh hoạt dân ca bằng hình ảnh tĩnh.
    - Phương pháp chuyên gia tư vấn, hướng dẫn xây dựng đề cương chuyên đề, đề cương đề tài báo cáo khoa học. 

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
        Sản phẩm dạng I:
    -   Báo cáo Tổng kết đề tài;
    -   Báo cáo tóm tắt Tổng kết đề tài;
    -   08 báo cáo chuyên đề khoa học;
    -   Báo cáo khảo sát đề tài;
    -   Bộ tài liệu truyền dạy Dá hai;
    -   03 đĩa ghi âm, 1 tập ký nhạc các làn điệu dân ca Dá hai;
    -   02 đĩa video kèm thuyết minh về sinh hoạt dân ca trong cộng đồng dân cư xã Đoài Dương;
    -   Báo cáo đánh giá kết quả truyền lớp truyền dạy dân ca ngắn ngày;
    -   Báo cáo kết quả phục dựng Đội Tuồng Dá hai;
    -   02 Báo cáo Hội thảo khoa học;
    -   01 album gồm 60 ảnh phản ánh về đời sống sinh hoạt dân ca Dá hai.
       Sản phẩm dạng II: 04 bài báo.
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Kết quả nghiên cứu đề tài chuyển giao cho Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để quản lý và tổ chức thực hiện.

11. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2022

12. Kinh phí được phê duyệt657.000.000, đồngtrong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 657.000.000, đồng

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ