Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1. Tên nhiệm vụ: Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Học viện Tài chính 
Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Trọng Cơ
Địa chỉ:. 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.933.1853   Fax: 0243.933.1865
Website: http://www.hvtc.edu.vn

Tên đồng tổ chức chủ trì: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
Họ và tên thủ trưởng: Hoàng Tố Quyên
Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, Thành  phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.221  
E-mailstccaobang@mof.gov.vn
Website:  http://sotaichinh.caobang.gov.vn

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Họ và tên: Nguyễn Trọng Cơ
Trình độ học vấn: Giáo sư - Tiến sĩ; Chức danh khoa học: Phó giáo sư               
Chức vụ: Giám đốc Học Viện Tài chính
Điện thoại: 0243.933.1853             Mobile:  0913300023
E-mail: Nguyentrongco@hvtc.edu.vn; cohvtc@yahoo.com
 
Tên đồng chủ trì : Phạm Thị Hồng Thúy
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại:  0982.829.588
E-mai: Thuyphamcb@gmail.com

4. Mục tiêu nghiên cứu:

        4.1. Mục tiêu chung: Đề xuất được các giải pháp triển khai cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

        4. 2. Mục tiêu cụ thể:
        - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
        - Phân tích và đánh giá được thực trạng cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2018 trong các lĩnh vực sau: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hoá - Thể Thao và Du lịch; Sự nghiệp kinh tế và khác.
        - Đề xuất được các giải pháp triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
        - Thí điểm xây dựng phương án tự chủ tài chính đối 01 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng trực thuộc Sở TN&MT Cao Bằng.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
        Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
        Nội dung 2: Điều tra, khảo sát
        Nội dung 3: Đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng
        Nội dung 4: Hội thảo khoa học, chủ đề: “Đánh giá thực trạng và giải pháp cơ chế tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.
        Nội dung 5: Giải pháp triển khai cơ chế tự chủ tài chính và quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
        Nội dung 6: Tổ chức 05 lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền về kết quả nghiên cứu đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: 06 (Khoa học nhân văn)

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụ )

8. Phương pháp nghiên cứu:
        - Phương pháp điều tra: Sử dụng các công cụ điều tra như: điều tra phiếu thu thập thông tin, phỏng vấn sâu, tọa đàm, hội thảo nhỏ…đề thu thập thông tin trực tiếp từ đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp quản lý đơn vị dự toán, các kế toán viên, kế toán trưởng, trưởng các phòng/ ban tại các đơn vị. Sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, phối hợp với đi điều tra khảo sát, kết nối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập thông tin thứ cấp, các tư liệu tài liệu cần thiết phục vụ cho các nội dung nghiên cứu của đề tài.  
        - Phương pháp xây dựng mô hình thí điểm: Đây là phương pháp giúp các tác giả đánh giá được tính thực tiễn và hiệu quả mà các giải pháp do tác giả đề xuất mang lại trước khi được áp dụng trên diện rộng.
       - Phương pháp khoa học kế toán, phân tích số liệu trên báo cáo tài chính của một mẫu cụ thể: Đây là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong đề tài, được áp dụng trong phần lớn các phân tích, đánh giá thông tin. Phương pháp được áp dụng để đưa ra được thực trạng mà đề tài nghiên cứu.
        - Phương pháp chuyên gia: Thông qua lãnh đạo, các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán tài chính, các kế toán trưởng, kế toán viên tại đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ kiểm toán cùng với trao đổi nhà nghiên cứu. Thông qua đó mà nhóm tác giả có cơ sở thực tiễn để đưa ra các nhận định một cách tổng quan về vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn.
        - Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có: Trên cơ sở nghiên cứu khai thác các văn kiện, báo cáo tổng kết, kết quả các đề tài khoa học đã nghiên cứu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
        - Phương pháp so sánh: So sánh kết quả thực hiện cơ chế tự chủ giữa các kỳ và các đơn vị cùng loại; so sánh tình hình thực hiện kế hoạch với thực hiện.

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
       - Xây dựng mẫu phiếu, tiến hành khảo sát, điều tra, nhập phiếu và xử lý số liệu (833 đơn vị SN + Khối quản lý NN).
       - Tổ chức Hội thảo Khoa học: “Đánh giá thực trạng và giải pháp cơ chế tự chủ ở đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”: Trình bày 05 báo cáo tham luận tại hội thảo/10 báo cáo tham luận đặt hàng đảm bảo yêu cầu của nội dung hội thảo liên quan đến đề tài nghiên cứu.
       - Tổ chức 05 lớp tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền về kết quả nghiên cứu đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Thí điểm xây dựng phương án tự chủ tài chính đối 01 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên, Môi trường Cao Bằng trực thuộc Sở TN&MT Cao Bằng.

11. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng  12/2019 đến tháng 6/2021).

12. Kinh phí được phê duyệt: 723.440.000 đồng, trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 723.440.000 đồng.


 


Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ