Trang nhất » THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN » Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách Nhà nước

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Thứ hai - 29/06/2020 15:56
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh 
    Họ và tên thủ trưởng: PGS.TS Trần Quang Huy
    Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên 
    Điện thoại: 02083647685
    Website: tueba.edu.vn
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
   Họ và tên: Vũ Quỳnh Nam
   Trình độ học vấn: TS quản lý kinh tế
   Chức vụ:   Giảng viên
   Điện thoại: 0967369678               Email:quynhnam@tueba.edu.vn

4. Mục tiêu nghiên cứu:
        Mục tiêu chung: Xây dựng, quản lý và phát triển NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của các sản phẩm mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
Đảo bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng trồng Thạch Đen trên địa bàn huyện Thạch An trong việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chống các hành vi xâm phạm bản quyền; góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       Mục tiêu cụ thể:
       - Xác nhận quyền đối với NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng được nhà nước bảo hộ (giới hạn 02 sản phẩm là Thạch Đen đóng hộp (thạch miếng) và cây Thạch Đen sấy khô).
      - Xây dựng được các tiêu chí chứng nhận cho các sản phẩm Thạch Đen từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến và bảo quản cho 02 sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An là Thạch Đen đóng hộp (thạch miếng) và cây Thạch Đen sấy khô, tỉnh Cao Bằng.
      - Xây dựng được các quy định cụ thể trong quản lý và sử dụng NHCN “Thạch An” cho 2 sản phẩm chủ yếu từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Xây dựng các phương tiện giới thiệu, quảng bá cho 2 sản phẩm chủ yếu từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An”, tỉnh Cao Bằng là Thạch Đen đóng hộp (thạch miếng) và cây Thạch Đen sấy khô.
      - Nâng cao năng lực và từng bước hỗ trợ người sản xuất, thương mại sử dụng NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
      Nội dung 1: Xây dựng hồ sơ đăng ký NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      Nội dung 2: Xây dựng các đặc tính chứng nhận của NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Xây dựng các chỉ tiêu chất lượng cảm quan đặc thù của sản phẩm từ cây Thạch Đén mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Phân tích và xác định chỉ tiêu lý hóa đặc thù của các sản phẩm Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 4: Xây dựng logo mang NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 5: Xây dựng bản đồ khu vực địa lý tương ứng với NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 6: Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 7: Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 8: Xây dựng mô hình quản lý và phát triển NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 9: Hoạt động hỗ trợ quảng bá và phát triển NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng..

 6. Lĩnh vực nghiên cứu: 05 (Khoa học xã hội)

 7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụ)

 8. Phương pháp nghiên cứu:
       - Phương pháp điều tra, khảo sát;
       - Phương pháp phân tích xử lý số liệu;
       - Phương pháp phân tích định tính;
       - Phương pháp phân tích chuyên sâu;
       - Phương pháp chuyên gia;
       - Phương pháp có sự tham gia: Để xác định các yếu tố về tự nhiên, con người, chỉ tiêu chất lượng đặc thù… dự án sẽ có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng hưởng lợi (nông dân, cơ sở sản xuất, thương mại,…).

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
       - Báo cáo đánh giá hiện trạng về sản xuất, kinh doanh của các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Báo cáo chỉ tiêu chất lượng cảm quan đặc thù của các sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Bộ quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến và abor quản các sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An”.
       - Báo cáo chỉ tiêu chất lượng đặc thù của các sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Bộ tiêu chí chứng nhận cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Bản đồ khoanh vùng khu vực địa lý sản xuất sản phẩm Thạch Đen mang NHCN “Thạch An”.
       - Logo mang NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
       - Mô hình tổ chức quản lý NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (sơ đồ tổ chức quản lý, xác định vị trí, chức năng, phạm vi thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân…) được xây dựng và ứng dụng trên thực tế.
      - Hệ thống các phương tiện phục vụ công tác quản lý NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Quy định về quy trình kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm Thạch Đen mang NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Quy định về cấp, sửa đổi, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Quy chế kiểm soát NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Hệ thống các phương tiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
      - Website quảng bá NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - 200 cuốn sổ tay quản lý và sử dụng NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và 10.000 têm Qrcode.
      - Văn bằng bảo hộ NHCN “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch Đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
      - Báo cáo tổng kết dự án.
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Các hộ dân, địa phương, cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả của Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng, quản lý và phát triển bền vững, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất truyền thống của địa phương, góp phần phát triển khu vực nông thôn.

11. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 01/2021)
12. Kinh phí được phê duyệt650.000.000, đồng..đồng. trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 650.000.000, đồng.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 13799

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 358724

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16569142

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng