Trang nhất » THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN » Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách Nhà nước

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 23/06/2020 09:52

1. Tên nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Tên tổ chức chủ trì: Viện kiểm sát nhân dân
Họ và tên thủ trưởng: Lê Minh Long
Địa chỉ: Nhà số 15, phố Bế Văn Đàn, P Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.881.123              
E-mail: vksndcb@gmail.com
Website:kiemsatcaobang.vn

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên: Lê Minh Long
Trình độ học vấn: Tiến sỹ;  Chức danh khoa học:  Luật học       
Chức vụ: Viện trưởng Viện KSND tỉnh
Điện thoại: 0947718866
E-mail: Leminhlongp1a@gmail.com
4. Mục tiêu nghiên cứu:
         4.1.Mục tiêu chung: Nghiên cứu, đánh giá toàn diện thực trạng, chất lượng hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Dự báo và đề xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo khách quan khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
         4.2.Mục tiêu cụ thể:
         - Phân tích làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý và đặc điểm hình sự của tội phạm Nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện KSND đối với các vụ án hình sự.
         - Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của Viện KSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2015 đến năm 2018.
       - Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, tồn tại và những vướng mắc trong hoạt động của Viện KSND tỉnh Cao Bằng khi thực hiện các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.
        - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
       - Đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự nói chung, các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
         Điều tra khảo sát: Xây dựng phương án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về thực trạng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong điều tra các vụ án hình sự.
Hoạt động nghiên cứu chuyên môn:
         Nội dung 1: Cơ sở lý luận về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.
          Nội dung 2: Thực trạng hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          Nội dung 3: Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          Nội dung 4: In tài liệu tuyên truyền  
          Nội dung 5: Tổ chức hội nghị tuyên truyền kết quả nghiên cứu đề tài.

6. Lĩnh vực nghiên cứu: 06 (Khoa học nhân văn)

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 23(Đảm bảo an ninh quốc phòng).

8. Phương pháp nghiên cứu:
          - Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong điều tra các vụ án hình sự, về tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm sát, điều tra và xét xử các vụ án hình sự. Để thực hiện các nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháp cụ thể như:
          - Phương pháp so sánh, điều tra xã hội học: Đây là phương pháp có ý nghĩa đảm bảo tính ưu việt giúp cho nhóm nghiên cứu đề tài thu thập được thông tin mang tính thực tiễn phục vụ có hiệu quả khi tổng hợp đánh giá thực trạng, Nhưng thông tin thu được từ phương pháp so sánh, điều tra xã hội học sẽ giúp cho nhóm nghiên cứu tổng hợp đánh giá thực trạng, chỉ ra được những tồn tại thiếu sót từ đó đưa ra những giải pháp mới có tính khả thi trên thực tiễn.
          - Phương pháp phỏng vấn sâu, hội thảo khoa học, hội nghị: Phương pháp phỏng vấn sâu là phương pháp rất quan trọng để nhóm nghiên cứu đề tài để tiến hành thu thập thông tin từ những đối tượng được phỏng vấn gồm những người: Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ điều tra và cá nhân khác liên quan đến nội dung đề tài khoa học. Trước khi phỏng vấn sâu phải chuẩn bị nội dung câu hỏi, các câu hỏi đưa ra phải xác thực, ngắn gọn, dễ hiểu và phải gắn với thực tiễn công tác nhằm phục vụ mục đích cuộc phỏng vấn. Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn, rút kinh nghiệm về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát tuân theo pháp luật trong điều tra các vụ án hình sự của Viện KSND nói chung và Viện KSND hai cấp tỉnh Cao Bằng nói riêng.
          - Phương pháp chuyên gia: Đây là phương pháp đặc biệt ý nghĩa nó giúp cho nhóm nghiên cứu đề tài khai thác được thông tin và kế thừa những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài có thể liên hệ, gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, các chuyên gia trong lĩnh vực điều tra, giám định, định giá trong quá trình điều tra các vụ án hình sự thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm.
         - Ngoài ra nhóm tác giả nghiên cứu đề tài có thể sử dụng kết hợp các phương pháp trực tiếp khảo sát, phương pháp phân tích, tổng hợp và phương pháp khác trong quá trình tổ chức thực hiện đề tài khoa học.

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
         - Xây dựng hoàn chỉnh 03 mẫu phiếu điều tra, khảo sát, thu thập thông tin. Mỗi mẫu phiếu trên 30 chỉ tiêu.
         - Tiến hành Điều tra, khảo sát, nhập số liệu phiếu điều tra, xử lý làm sạch, phân tích dữ liệu và tổng hợp số liệu.
         - Tổ chức Hội thảo khoa học: “Cơ sở lý luận về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự“:  Trình bày 15 báo cáo tham luận tại hội thảo/25 báo cáo tham luận đặt hàng đảm bảo yêu cầu của nội dung hội thảo liên quan đến đề tài nghiên cứu.
         - Tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng“: Trình bày 15 báo cáo tham luận tại hội thảo/25 báo cáo tham luận đặt hàng đảm bảo yêu cầu của nội dung hội thảo liên quan đến đề tài nghiên cứu.
         - Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Dự báo tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả  hoạt động của Viện KSND trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Một số giải pháp  để tằng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng
Nhà số 15, phố Bế Văn Đàn, P Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

11. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2020).

12. Kinh phí được phê duyệt: 600.000.000 đồng, trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 600.000.000 đồng.


Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 14094

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 276264

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16486682

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng