Trang nhất » THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN » Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách Nhà nước

Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu số: Mông,Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc

Thứ hai - 22/06/2020 17:04

1. Tên nhiệm vụ: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu số: Mông,Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc.

2. Tên tổ chức chủ trì:  Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương
Họ và tên thủ trưởng: TS. Lê Trọng Tuấn  – Hiệu trưởng.
Địa chỉ: 19 – Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103846556
Website: dubiviettri.edu.vn.vn

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
 Họ và tên: Lê Trọng Tuấn
Trình độ học vấn: Tiến Sĩ; Chức danh khoa học: Tiến sĩ Khoa học giáo dục
Chức vụ: Hiệu trưởng.
Điện thoại: 02103846556        Email: letuandbvt@gmail.com.

4. Mục tiêu nghiên cứu:
        4.1. Mục tiêu chung: Đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu số như dân tộc Mông,Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ítngười khác (trừ dân tộc Tày, Nùng) dựa trên nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc của tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc .
        4. 2. Mục tiêu cụ thể:
      - Đánh giá thực trạng bồi dưỡng, tạo ngồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác.
      - Đánh giá chất lượng bồi dưỡng, tạo ngồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác.
      - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng, tạo ngồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác.
      - Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong công tácbồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc thiểu số ít người khác.

5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
        Nội dung 1: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng và Nhà nước trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu số như dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lôvà các dân tộc thiểu số ít người khác.
       Nội dung 2: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số ít người của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 và dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn sau 2020, tầm nhìn 2035.
        Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu số: Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lôvà các dân tộc thiểu sốít người khác tại tỉnh Cao Bằng.
       Nội dung 4: Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số ít người tại tỉnh Cao Bằng (trừ dân tộc Tày, Nùng) giai đoạn 2018 - 2020 và giai đoạn sau 2020, tầm nhìn 2035 thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc.
 
6. Lĩnh vực nghiên cứu:
 05 (Khoa học xã hội).

7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 16 (Phát triển giáo dục và đào tạo).

8. Phương pháp nghiên cứu:
       * Cách tiếp cận: Để đạt được các mục tiêu đề ra, các cách tiếp cận sau sẽ được sử dụng:
        - Tiếp cận kế thừa: Tham khảo các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài trên cơ sở thu thập, tổng hợp, phân tích các nguồn dữ liệu trong và ngoài nước. Đặc biệt đề tài sẽ chú trọng việc tiếp thu các sản phẩm, cơ sở khoa học của các nghiên cứu liên quan về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.
        - Tiếp cận chuyên gia: Tập hợp đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhà quản lí có kinh nghiệm, năng lực và hiểu biết về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao người dân tộc thiểu số; tiếp cận các chuyên gia, các nhà quản lí tư vấn về các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số đặc biệt là dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số rất ít người khác.
        - Tiếp cận hệ thống: Đi từ tổng thể đến chi tiết, từ cấp vĩ mô của các chính sách, quy định của Nhà nước, của địa phương dành cho giáo dục dân tộc đến các giải pháp cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
        - Tiếp cận ngành và liên nghành: Nghiên cứu giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có trình độ cho đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số rất ít người khác liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, do đó cần phải tiếp cận không chỉ từ góc độ giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng trong Khoa học Giáo dục mà còn tiếp cận liên ngành vớiKhoa học Chính trị, Khoa học lãnh đạo, quản lý, các quan điểm, chính sách của Đảng ta và Nhà nước về công tác giáo dục dân tộc.
        - Tiếp cận vùng: Do tính đặc thù của tỉnh Cao Bằng, tập trungnhiều thành phần dân tộc khác nhau, với đặc điểm phân bố, trình độ phát triển kinh tế và trình độ dân trí của các thành phần dân tộc thiểu số cũng có sự khác biệt… Vì vậy, với tiếp cận vùng, nhóm nghiên cứu sẽ nhận diện được rõ hơn đặc điểm riêng của các dân tộc thiếu số Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số rất ít người khác so sánh với những thành phần dân tộc còn lại khác.
         * Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
         Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
         Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là:
        + Dân tộc thiểu số ít người Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô lô và các dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng. Tập trung nghiên cứu về đối tường Học sinh từ lớp 12 trở xuống;
        + Cơ chế, chính sách đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho đồng bào dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô lô và các dân tộc thiểu số ít người khác đặc biệt là cơ chế, chính sách đào tạo qua Hệ Dự bị Đại học.
        * Phương pháp nghiên cứu
        - Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp và tổng quan tài liệu: Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các nguồn tài liệu, tư liệu, số liệu thông tin có liên quan một cách có chọn lọc. Phương pháp tổng quan tài liệu được áp dụng trên cơ sở kế thừa, nghiên cứu các phương pháp, giải pháp, kinh nghiệm đã được xây dựng và triển khai. Trên cơ sở đó đúc rút những kinh nghiệm làm nền tảng cho việc đề xuất giải pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ và các dân tộc thiểu số rất ít người khác của tỉnh Cao Bằng.
          - Phương pháp thống kê: Tiến hành thống kê, thu thập các số liệu, các kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án đã được thực hiện có liên quan. Đồng thời, thống kê, thu thập các số liệu, khảo sát tại các địa phương trong tại tỉnh Cao Bằng.
          - Phân tích số liệu: Phân tích nội dung bảng hỏi do nhóm nghiên cứu xây dựng và thu thập thông tin chủ yếu mang tính định lượng, nên việc xử lý các thông tin có được trong các bảng hỏi là thực sự cần thiết và không thể thiếu nhằm để có được những thông tin định lượng với những con số và tỷ lệ phần trăm cụ thể. Từ đó, tạo cơ sở cho nhóm nghiên cứu có được những phân tích, đánh giá mang tính định lượng và có sức thuyết phục cao.
         - Điều tra xã hội học: là một phương pháp rất quan trọng trong quá trình thực hiện nghiên cứu bởi giúp tác giải nghiên cứu định lượng hóa được thông tin một cách rõ ràng, chính xác. Nội dung trong bảng hỏi sẽ được xây dựng bám sát nội dung và kết cấu của các nội dung, các phần chính của đề tài. Theo đó, các câu hỏi chủ yếu vẫn là câu hỏi đóng với câu trả lời “có - không”, những câu hỏi lựa chọn dựa trên nhiều phương án khác nhau.
        - Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia được coi là một phương pháp quan trọng và hiệu quả. Phương pháp này huy động được kinh nghiệm và hiểu biết của nhóm chuyên gia liên ngành về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó sẽ cho các kết quả có tính thực tiễn và khoa học cao, tránh được những ý kiến chủ quan trong nghiên cứu.
        Đề tài nghiên cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực (Giáo dục và đào tạo, các ngành kinh tế, xã hội, quản lí...). Các chuyên gia có kinh nghiệm sẽ được mời tham dự hội thảo và  nhóm tác giả đề tài sẽ trao đổi ý kiến, kinh nghiệm với các chuyên gia có kinh nghiệm và thực tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các quản lý sử dụng lao động, hoạch định chính sách, lãnh đạo các Sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương của tỉnh… nhằm tận dụng được kinh nghiệm và kiến thức cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia để đối chứng, kiểm chứng những số liệu thu thập được.
        * Các kỹ thuật sử dụng khác:
        Cùng với các phương pháp nêu trên, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng một số phương tiện và kĩ thuật khác nhưchụp ảnh, ghi âm, quay video... nhằm bổ sung, thu thập thêm những thông tin sống động, cụ thể và thuyết phục cho đề tài.

9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
         - Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo, mô hình, quy trình, phương pháp nghiên cứu mới, sơ đồ, bản đồ, số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.
        - Báo cáo các nội dung chuyên đề nghiên cứu
        - Báo cáo kết quả điều tra khảo sát
        - Báo cáo các chuyên đề Hội thảo khoa học
        - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ít người
        - Bộ tiêu chí đánh giá nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số ít người.
        - Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đè tài
        - Ít nhất 02 bài báo.

10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
         - Phạm vi về nội dung: các vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô lô và các dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng.
        - Phạm vi về không gian: trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tập trung các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thông Nông, Hà Quảng và Thạch An; Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương.

11. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng  1/2021).

12. Kinh phí được phê duyệt: Kinh phí được phê duyệt: 480.000.000 đồng, trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 480.000.000 đồng.

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 87


Hôm nayHôm nay : 13394

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275564

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16485982

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng