Trang nhất » THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN » Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách Nhà nước

Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 23/06/2020 15:41
 1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Cao Bằng
 
2. Tên tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
      Họ và tên thủ trưởng: Phạm Văn Cường
      Địa chỉ: TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.
      Điện thoại: 024-38-276-346  
      Website: www.vnua.edu.vn
 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ
      Họ và tên: Nguyễn Viết Đăng
      Trình độ học vấn: Tiến sĩ
      Chức vụ: Trưởng bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Chính sách           
      Điện thoại: 0965-232-466                 
 
4. Mục tiêu nghiên cứu:
     - Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với Doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Cao Bằng, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

    - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đổi với doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
    - Đánh giá thực trạng tổ chức thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp ở tỉnh Cao Bằng.
    - Đánh giá chất lượng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
    - Định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng.
  
5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
     Nội dung 1:Tổng quan lý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
     Nội dung 2: Thực trạng tổ chức thực thi các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
     Nội dung 3: Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Cao Bằng
     Nội dung 4: Định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi các thủ hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng thời gian tới
 
6. Lĩnh vực nghiên cứu: 05 (Khoa học xã hội).
 
7. Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 18 (Phát triển xã hội và dịch vụ).
 
8. Phương pháp nghiên cứu:
     a. Chọn điểm nghiên cứu: Các sở, ngành và địa phương của tỉnh Cao bằng là các đơn vị thực thi các TTHC có liên quan đến 10 nhóm chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Các sở ngành có liên quan trực tiếp là: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở KHCN, Sở LĐTB-XH, Sở Tư pháp, VP UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, v.v.. 
     b. Phương pháp thu thập thông tin số liệu:
     - Tổng hợp tài liệu thứ cấp về lý luận và thực tiễn về các TTHC và thực thi các TTHC và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các nước tương đồng trên thế giới và các địa phương ở nước ta. Nguồn lài liệu chủ yếu từ: Chính phủ, các bộ, ngành, Tổng Cục Thống kê, VCCI, các sở, ngành và địa phương của tỉnh Cao Bằng.
Phương pháp thu thập thông tin, số liệu đã công bố:
     -  Liệt kê các số liệu thông tin cần thiết có thể thu thập, hệ thống hoá theo nội dung hay địa điểm thu thập và dự kiến địa điểm cơ quan cung cấp thông tin.
     -  Liên hệ với các cơ quan cung cấp thông tin.
     -  Tiến hành thu thập bằng ghi chép, sao chụp.
     -   Kiểm tra tính thực tiễn của thông tin thông qua quan sát trực tiếp và kiểm tra chéo.
     + Thông tin sơ cấp được thu thập trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, toạ đàm với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại tỉnh Cao Bằng.
     + Ngoài ra, kết quả và chất lượng thực thi các TTHC liên quan đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng được đánh giá thông qua điều tra thống kê và phỏng vấn chuyên sâu đối với đại diện các doanh nghiệp đang sản xuất – kinh doanh tại tỉnh Cao Bằng, đại diện các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, đại diện các đơn vị thực thi các TTHC. Dự kiến số mẫu điều tra của đề tài là 100 doanh nghiệp, phỏng vấn sâu 10 đại diện hội/hiệp hội/ câu lạc bộ doanh nghiệp; phỏng vấn sâu 80 cán bộ cấp tỉnh.
     c. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin: Số liệu, thông tin thu thập được mã hoá và xử lý trên phần mềm SPSS. Cơ sở dữ liệu sẽ được thiết kế mở tiện lợi cho các công chức, viên chức, doanh nghiệp trong việc cập nhật, phân tích và đọc kết quả. 
     d. Phương pháp đánh giá chất lượng thực thi thủ tục hành chính
Các thành phố (tỉnh) cạnh tranh với nhau theo hướng cung cấp môi trường kinh doanh tốt để hoạt động kinh doanh tư nhân có khả năng cạnh tranh tốt hơn, từ đó gia tăng mức thu nhập của dân cư địa phương. Chất lượng thực thi các thủ tục hành chính, đặc biệt là dịch vụ hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí cho phép đánh giá môi trường kinh doanh của địa phương.  Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính qua cảm nhận của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phổ biến nhất hiện nay là các phương pháp đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính thông qua sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ. Chẳng hạn như, năm 1985, Parasuraman và cộng sự đã đề xuất mô hình năm khoảng cánh chất lượng dịch vụ được gọi là “Mô hình SERVQUAL”. Trong đó, chất lượng dịch vụ được định nghĩa là sự thỏa mãn nhu cầu hay mong đợi của khách hàng. Do đó, chất lượng dịch vụ được xem là sự khác biệt giữa mong đợi của khách hàng về dịch vụ và việc thụ hưởng từ dịch vụ. Nếu mong đợi lớn hơn mức độ thu hưởng thì chất lượng dịch vụ thấp và do đó khách hàng không hài lòng với dịch vụ. Năm 1992, Cronin và Taylor với mô hình SERVPERF cho rằng mức độ cảm nhận của khách hàng đối với sự thực hiện dịch vụ phản ánh tốt nhất chất lượng dịch vụ. Theo mô hình này thì: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận.
 9. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
    1. Báo cáo tổng quan lý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
    2. Báo cáo thực trạng tổ chức thực thi các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
    3. Báo cáo đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Cao Bằng
    4. Báo cáo Định hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi các thủ hành chính đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Cao Bằng thời gian tới.
    5. Bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng ban hành, tổ chức thực thi và đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
    6. Bộ phiếu lấy ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng thực thi thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp ở tỉnh Cao Bằng
    7. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết của đề tài
    8. Bài báo khoa học
 
10. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
     - Địa điểm dự kiến: Tại Thành phố Cao Bằng.
 
11. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 6 năm 2018 đến tháng  5  năm 2020)
 
12. Kinh phí được phê duyệt: 400.000.000 đồng, trong đó: Từ Ngân sách nhà nước: 400.000.000 đồng

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 13772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 358697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16569115

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


CÔNG TÁC XUẤT BẢN

NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng