Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý năm 2018

Ngày 26/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 1160/TB-SKHCN về việc Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức quản lý năm 2018.

Nội dung chi tiết Thông báo.

Nguồn tin: Sở KH&CN