Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn dới có triển vọng (đào, hồng)

Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Đào Thanh Vân

          Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

          Thời gian thực hiện: 2010 – 2012

 

 

 

 

I. Đặt vấn đề:

Cây ăn quả ôn đới là những cây có khả năng chịu lạnh, như: Hồng, đào, lê, mận, mơ…, được trồng nhiều ở Lâm Đồng, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng…, trong đó huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển các loại cây này. Tuy nhiên việc phát triển sản xuất tại đây còn gặp nhiều khó khăn, do dân cư chủ yếu là dân tộc thiểu số, nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, cơ cấu giống cây trồng còn nghèo nàn, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng. Để xây dựng các mô hình sản xuất, với các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã giao cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thực hiện dự án Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới có triển vọng (hồng, đào) tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng.

II. Mục tiêu:

Xây dựng mô hình trồng một số loài cây ăn quả ôn đới có triển vọng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác lợi thế sinh thái, tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc thù cho vùng Phia Đén.

III. Kết quả thực hiện:

Sau 3 năm triển khai thực hiện, dự án đã tiến hành điều tra và lựa chọn được 15 hộ tham gia thực hiện mô hình và 01 địa điểm tại Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên), với diện tích trồng 4 ha. Trong đó có 1209 cây hồng, gồm các giống hồng Bắc Kạn, Quang Du, Fuju và 1625 cây đào, với các giống đào nhẵn, đào Micrets, đào Ngân Sơn, sau khi trồng tỷ lệ cây sống đều đạt trên 86%. Tổ chức tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và người dân địa phương về kỹ thuật nhân giống, trồng và thâm canh các loại cây ăn quả ôn đới hồng, đào. Qua theo dõi và đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống hồng, đào cho thấy: Hồng Bắc Kạn có thời gian sinh trưởng về thân, tán, chiều cao cây, đường kính tán lớn hơn, thời kỳ ra lộc bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với các giống nhập nội.

Đối với cây đào do có khả năng sinh trưởng khỏe, nên năm thứ 2 sau trồng đã ra hoa kết quả, trong đó năng suất của giống đào Micrets đạt 5,28 kg/cây và giống đào vỏ nhẵn đạt 4,21 kg/cây, giống đào Ngân Sơn đạt 4,12kg/cây. Giống đào nhẵn và Micrets có kích thước quả lớn, có vị ngọt, giòn và hàm lượng đường cao hơn giống đào Ngân Sơn.

Kết quả của dự án đã tạo điều kiện cho xã Thành Công nói riêng và huyện Nguyên Bình nói chung, lập quy hoạch phát triển sản xuất cây ăn quả ôn đới, nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu của địa phương, đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị, có tính đặc thù của địa phương, nâng cao mức sống của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.