Thông tin về kết quả thực hiện dự án nhãn hiệu tập thể Vịt cỏ Trùng Khánh

Thông tin về kết quả thực hiện Dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” dùng cho sản phẩm vịt cỏ của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng