Thông báo về việc hoàn trả phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ngày 18/01/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 265/TB-SHTT về việc hoàn trả phí, lệ phí sở hữu công nghiệp