Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Ngày 16/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ban hành Thông báo số 746/TB-SKHCN về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Nội dung chi tiết Thông báo số 746/TB-SKHCN

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng