Thông báo Về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Kể từ ngày 05/9/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN không tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đối với các hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN (ngoại trừ hồ sơ liên quan đến thủ tục "Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh"). Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.