Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2019-2025.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã nghiên cứu, tham khảo kế hoạch ứng phó nguy cơ sự cố CBRN của một số tỉnh bạn đã xây dựng trước và soạn thảo hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch ứng phó nguy cơ sự cố CBRN áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Để Kế hoạch ứng phó nguy cơ sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh được ban hành sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, Sở KH&CN  kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện và thành phố góp ý cho dự thảo.
Dự thảo Kế hoạch.