Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN

Ngày 22/12/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Quy định này Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm: Hệ số tiền công theo ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN; dự toán chi Hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; định mức chi tiền công cho hoạt động của các Hội đồng quản lý nhiệm vụ KH&CN.

Các định mức chi khác làm căn cứ lập dự toán của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh không quy định cụ thể tại Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 22/4/2015 của của liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.

Nội dung chi tiết Quyết định, tải tại đây./.

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng