Nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân

Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề kinh tế- chính trị- xã hội, đối ngoại là một trong những định hướng trọng tâm được UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trong thời gian qua. Do đó hoạt động Thông tin và Truyền thông trên địa tỉnh đã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2020.
Nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân
Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông và một số nhiệm vụ thông tin và truyền thông khác, Sở Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử; tuyên truyền chính xác, kịp thời về chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các sự kiện kinh tế, chính trị, các ngày Lễ lón của cả nước và địa phương, chương trình công tác của Trung ương tại tỉnh, công tác triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Trang thông tin điện tử của tỉnh và các huyện, thành phố, sở, ngành hoạt động ổn định. Chú trọng bảo đảm an toàn mạng, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh kế - xã hội địa phương.

Việc xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng được đẩy mạnh để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 và triển khai Thông tư 185/2019/TT- BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; triển khai xây dựng Trung tâm điều hành giám sát đô thị thông minh (IOC) tỉnh Cao Bằng do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ (đặt tại Văn phòng UBND tỉnh). UBND tỉnh đã chỉ đạo thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ về Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh; thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Hiện đại hóa hành chính thuộc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Thực hiện đánh giá tính năng kỹ thuật của Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; Triển khai nâng cấp hệ thống hội nghị họp truyền hình trực tuyến của tỉnh; Vận hành quản trị, kỹ thuật, hệ thống cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần hoạt động ổn định, đảm bảo tốt an toàn, an ninh thông tin trên toàn hệ thống.

Hoạt động theo dõi, nắm bắt thông tin đảm bảo ngăn chặn kịp thời việc đăng tải thông tin gây hoang mang dư luận liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên không gian mạng được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, Cao Bằng đang xây dựng dự thảo Kế hoạch sử dụng hệ thống giám sát danh tiếng theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; đang triển khai hệ thống phòng chống mã độc EDR. Hiện tại, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đang phối hợp cùng đơn vị Viettel để thực hiện cấu hình kết nối máy chủ hệ thống phòng chống mã độc EDR đến hệ thống giám sát không gian mạng của cục An toàn Thông tin. Triển khai thực hiện cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom; cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các sự kiện thời sự chính trị nổi bật của tỉnh trong tháng; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới; tác động của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân; tuyên truyền, kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các quy định khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; hoạt động trở lại trường học của học sinh sau đợt nghỉ dịch kéo dài;...Thông tin về hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH trước kỳ họp thứ 9; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng tại các địa phương, đơn vị;...

Thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được duy trì thực hiện, hướng dẫn cho các đơn vị chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, của tỉnh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của địa phương về tình hình phòng, chống dịch bệnh sọng song với phát triển kinh tế - xã hội; Duy trì chương trình thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh, truyền hình, sản xuất được 02 chương trình chuyển tải trên Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc; làm tốt công tác thông tin đối ngoại biên giới, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Cao Bằng được Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư lắp đặt 01 Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, hiện đang thi công xây dựng lắp đặt hệ thống Cụm thông tin đối ngoại nêu trên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh đã xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025; Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh năm 2021 và Kế hoạch giai đoạn 2020- 2025; Đưa Trung tâm điều hành và giám sát đô thị thông minh (IOC) của tỉnh vào hoạt động; Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Cao Bằng năm 2020; Triển khai xây dựng Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng (SOC) của tỉnh; Tổ chức đưa vào hoạt động hiệu quả cổng dịch vụ công, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh, kết nối với hệ thống LGSP quốc gia; đưa vào hoạt động các dịch vụ hành chính công mức độ 3 và 4 theo kế hoạch...; Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; vận hành hiệu quả Hệ thống phòng chống mã độc tập trung; Triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đảm bảo tiến độ và đúng quy định; Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyền truyền, đảm bảo phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, định hướng tư tưởng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại./.

TN