Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, giải pháp sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp nông thôn

Sự kiện vận động “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp nông thôn” tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất được thành lập và phát động từ cuối năm 2017, đến nay Ban tổ chức sự kiện đã tổ chức tốt các cuộc họp tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung, thể lệ tham gia sự kiện đến bà con nông dân và các tầng lớp nhân dân tại các huyện trong tỉnh, xây dựng, gửi đề cương hướng dẫn viết ý tưởng cho các tác giả, nhóm tác giả; cử chuyên gia hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để tham gia sự kiện.
Chuyên gia hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả tại huyện Trùng Khánh
Ban tổ chức sự kiện đã cùng các chuyên gia đã hỗ trợ, làm việc tại các huyện Quảng Uyên, Trùng Khánh để hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện ý tưởng, giải pháp tham gia sự kiện.

Ngày 12/7/2018, tại buổi làm việc với huyện Trùng Khánh, Ban tổ chức và các chuyên gia đã nghe 04 ý tưởng, giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả và cùng nhau thảo luận góp ý để chỉnh sử lại một số nội dung và giải pháp của ý tưởng để hoàn thiện, Ban tổ chức yêu cầu các tác giả, nhóm tác giả viết ý tưởng theo đúng đề cương của Ban tổ chức đưa ra để đạt được kết quả cao nhất, trong buổi làm việc Ban tổ chức cũng đã đi thực tế cơ sở về mô hình liên qua đến viết ý tưởng của tác giả.

Đến nay do một số huyện chưa hoàn thiện được nội dung ý tưởng nên Ban tổ chức sự kiện sẽ tiếp tục ra hạn lại cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia sự kiện đến hết tháng 8 năm 2018./.

Tác giả bài viết: Q.G