Tư vấn, giao trực tiếp Dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”

Ngày 19/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp Dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, dự án do Công ty TNHH Quan Đạo chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Đ/c Hoàng Giang, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp.
Mục tiêu của dự án là ứng dụng thành công các tiến bộ KH&CN trong nhân giống, trồng trọt, thu hoạch theo tiêu chuẩn GACP-WHO; bảo quản, sơ chế, sản xuất cao và một số sản phẩm từ Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xây dựng các quy trình nhân giống, trồng, thu hoạch, sơ chế và chế biến cao Hà thủ ô phù hợp với điều kiện địa phương; Xây dựng mô hình nhân giống với vườn ươm giống quy mô 1.000 m2; mô hình trồng Hà thủ ô phân tán dưới tán rừng với diện tích 25 ha; mô hình trồng Hà thủ ô tập trung, diện tích 05ha; đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản sản phẩm cho 05 kỹ thuật viên; tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản Hà thủ ô cho 100 lượt nông dân vùng triển khai dự án;…

Qua xem xét hồ sơ, thuyết minh dự án, Hội đồng đã thảo luận, nhất trí với mục tiêu, nội dung của dự án đã đề ra. Thay mặt Hội đồng, đồng chí Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh dự án, cụ thể: Đánh giá thực trạng phát triển Hà thủ ô đỏ trong tự nhiên; xác định rõ vùng triển khai thực hiện dự án; trình bày giải pháp rõ ràng, cụ thể trong quá trình xây dựng mô hình trồng, chế biến Hà thủ ô đỏ; lộ trình, tiến độ thực hiện của dự án cần rõ ràng, cụ thể, sát với nội dụng thực hiện...

Dự án được Hội đồng nhất trí triển khai thực hiện với 86 điểm, thời gian thực hiện 36 tháng.

Tác giả bài viết: HH