Thông báo đề xuất đề tài, dự án án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Ngày 27/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ra Thông báo số 953/TB-SKHCN, thông báo Về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” bắt đẩu thực hiện từ năm 2021.

Thực hiện Công văn số 3347/UBND – CN ngày 24 tháng 09 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021,

Căn cứ Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 09 năm 2019 của của Bộ KH&CN V/v thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021,

Sở KH&CN thông báo và hướng dẫn các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” bắt đẩu thực hiện từ năm 2021 như sau:

1. Các đề xuất phải phù hợp mục tiêu, nội dung và sản phẩm được ban hành kèm theo Quyết định 2313/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

Đồng thời, cần bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ tại Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12 tháng 09 năm 2019.

2. Mẫu Phiếu đề xuất.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân thực hiện theo các mẫu sau:

- Mẫu A1-ĐXNV – áp dụng cho đề tài hoặc đề án khoa học;

- Mẫu A2-ĐXNV – áp dụng cho dự án;

- Mẫu A3-ĐXNV- áp dụng cho dự án khoa học và công nghệ.

3. Thời hạn nhận đề xuất: đến hết ngày 31/10/2019.

4. Địa điểm: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: V070, Vườn Cam, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

5. Văn bản đính kèm: Quyết định 2813/QĐ-BKHCNQuyết định 3685/QĐ-BKHCNCông văn số 2854/BKHCN-VP; Thông báo 953

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng