Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều ngày 15/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đại biểu gồm: Đ/c Nguyễn Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo - đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đ/c Ngọc Văn Phán - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Ban giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì Hội nghị.
Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN ký giao ước thi đua năm 2021 với đại diện BCH công đoàn cơ sở Sở KH&CN
Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động KH&CN năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Trong năm 2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực của tập thể công chức, viên chức, người lao động, hoạt động KH&CN đã hoàn thành kế hoạch được giao trên các mặt công tác. Cụ thể:

Trong công tác Đảng: Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị, trong năm đã tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ban hành cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong toàn ngành; Chế độ sinh hoạt chi bộ, chi ủy, Đảng ủy được duy trì hàng tháng, quý theo hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 100% các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 98% đảng viên thực hiện tốt quy định 213 của Ban chấp hành Trung ương, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Chương trình công tác đã đề ra, cụ thể đã tổ chức thực hiện 4/4 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 4/4 chi bộ trực thuộc; Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm ky 2020-2025; Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm chú trọng, trong tổng số 7 quần chúng ưu tú đã được công nhận, năm 2020 đã kết nạp đảng được 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; thực hiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị khác và trong nội bộ cho 12 đảng viên;...

Trong công tác chuyên môn: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản cá biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện các hoạt động KH&CN.

Công tác quản lý KH&CN: Quản lý 42 đề tài, dự án được chuyển tiếp từ trước năm 2020; Đối với các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2020: Hoàn thành việc ký kết hợp đồng giao thực hiện đối với 07 đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; Đối với hoạt động phê duyệt nhiệm vụ thực hiện bắt đầu từ năm 2021: Sở KH&CN đã hoàn thành công tác tham mưu cho Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2021 (gồm 04 nhiệm vụ) trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Công tác quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 904/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 25/6/2019 thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thẩm định công nghệ đối với 02 dự án; cho ý kiến về công nghệ đối với 09 dự án đầu tư theo yêu cầu của các sở, ngành; Tổ chức đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của sáng kiến với 02 đợt/năm với tổng số 52 sáng kiến; Duy trì thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, trong năm 2020 đã tiến hành xem xét, thụ lý giải quyết 20 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân.

Công tác thanh tra KH&CN: Tổ chức 03 cuộc thanh tra đối với 05 đối tượng. Kết quả thanh tra, nhìn chung các cơ sở tổ chức tiến hành công việc bức xạ đã nỗ lực chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đo lường và an toàn bức xạ.

Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Đã thực hiện kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 58 cơ sở trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 30 cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch, nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa cho 12 cơ sở; hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho 05 cơ sở; thẩm định hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của 02 cơ sở; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 với một số hoạt động nổi bật như: Đến nay, tổng số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống ISO là 67 đơn vị, gồm: 20 sở, 08 cơ quan chuyên môn thuộc sở, 10 UBND huyện, 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 03 xã, phường và 06 cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương. Tính đến thời điểm báo cáo, có 23/67 đơn vị đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống từ phiên bản 9001:2008 sang phiên bản 9001:2015; Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng và phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng;  kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống ISO theo  ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng tại 23 đơn vị; Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường chất lượng và triển khai Thông tư 20/2019/TT-BKHCN cho các đơn vị là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng" theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 01 Hội thảo cấp tỉnh về định hướng xây dựng và phát triển Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hoá tỉnh Cao Bằng.

Về công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ , Thông tin truyền thông và Thống kê KH&CN: Thực hiện theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng và tiến hành nuôi cấy mô tế bào đối với các loài lan kim tuyến, chuối,…; Duy trì sản xuất các giống nấm hương, nấm sò, trà giảo cổ lam, bột nghệ đen, vàng  để tiêu thụ trên thị trường; … Công tác thông tin truyền thông đã xuất bản 2.000 cuốn lịch KH&CN năm 2021; 2.000 cuốn tài liệu thông tin KH&CN; 1.000 cuốn sổ tay các sản phẩm nông lâm sản và chế biến tỉnh Cao Bằng được hình thành, phát triển từ nghiên cứu KHCN”; thực hiện 12 chương trình KHCN và đời sống và cập nhật được trên 400 tin, bài lên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn; hoàn thành việc thực hiện Báo cáo thống  kê ngành KH&CN; Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ và Điều tra Hội nhập Quốc tế về KH&CN năm 2020.

Việc triển khai Công tác Cải cách hành chính:  Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN; Chỉ đạo áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào ISO; duy trì thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice phiên bản 4.0.

Về công tác tổ chức, bộ máy và quản lý nhân lực: Thực hiện hoàn thành công tác sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh.

Về đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức: Năm 2020, có 58 lượt công chức, viên chức của Sở KH&CN được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực KH&CN do Bộ KH&CN, các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tổ chức.

Về tăng cường tiềm lực KH&CN:  Hoàn thành và thực hiện thủ tục bàn giao công trình thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" - giai đoạn I tại xã Lê Chung, huyện Hòa An và thực hiện các thủ tục để đưa vào sử dụng; Tiến hành rà soát và trình UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí thực hiện giai đoạn I và xin chủ trương lập dự án đầu tư giai đoạn II đối với Dự án.

Trong Công tác Công đoàn:Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Qua giám sát cơ bản đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị; Các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên và người thân của đoàn viên bị ốm, đau được 35 lượt, với số tiền chi cho thăm hỏi là 7.300.000 đồng; quan tâm, giúp đỡ, động viên đoàn viên khi gia đình có việc hiếu;  Các CĐCSTV phối hợp, tổ chức tọa đàm, tặng hoa, quà, giao lưu bóng chuyền hơi, dã ngoại nhân kỷ niệm Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; Ngày gia đình Việt nam 28/6; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,...; Các CĐCSTV phối hợp với Chính quyền tổ chức tặng quà cho các con là con đoàn viên nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung Thu và các cháu có thành tích cao trong học tập; vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ các quỹ với tổng số tiền là 71.455.000 đồng; có 02 đoàn viên đã được hiến máu tình nguyện; ngoài ra còn tham gia Giải Bơi Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2020; Phối hợp với đơn vị bạn thành lập 01 đội bóng đá Nam 7 người tham gia Giải bóng đá mini do Khối thi đua II  tổ chức; Tham gia cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020". Phối hợp với Chính quyền, đoàn thanh niên trong đơn vị tổ chức, tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7).

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2021, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai công tác năm 2021, cụ thể như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến; Đẩy mạnh sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác; Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao và phục vụ công tác quy hoạch; Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Đẩy mạnh phối hợp với các ngành, các cấp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tăng cường ứng dụng các kết quả KH&CN vào sản xuất và đời sống; Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các Chương trình, Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh; đẩy mạnh chỉ đạo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chính trị; Chỉ đạo thực hiện 10 chương trình trọng tâm trong năm 2021 đã đăng ký vào chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu; Duy trì quản lý, theo dõi, đôn đốc đối với các nhiệm vụ KH&CN các cấp đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc tuyển chọn, thẩm định và ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021; Tổ chức nhân rộng kết quả của các đề tài, dự án đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, du lịch, dịch vụ là các lĩnh vực ưu tiên trọng điểm của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 05 cuộc thanh tra chuyên ngành về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc phạm vi quyết định của Giám đốc Sở KH&CN; Duy trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và liên kết với các tổ chức trong, ngoài tỉnh về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đầu tư tăng cường năng lực cho các đơn vị trực thuộc để nâng cao năng lực đo lường - thử nghiệm; thông tin, tuyên truyền...phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN;  Lãnh đạo thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC năm 2021, kiện toàn tổ chức của 02 chi bộ Trung tâm và nhân sự cấp ủy các chi bộ.

Tại Hội nghị đã có 06 ý kiến phát  biểu thảo luận và trên cơ sở các ý kiến phát biểu, đ/c Bế Đăng Khoa đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp cụ thể như chỉnh sửa một số nội dung của các báo cáo; về báo cáo chính quyền cần bám sát mục tiêu, phương hướng, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Đảng bủy Sở để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng phòng, đơn vị; tổ chức quán triệt việc thực hiện kế hoạch đến từng cá nhân và giao nhiệm vụ cho từng cá nhân thực hiện.


Đ/c Nguyễn Thị Minh Huệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo - đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Nguyễn Thị Minh Huệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo - đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Sở KH&CN. Để hoạt động KH&CN ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị ngành KH&CN tập trung thực hiện một số nội dung như: Đề nghị Lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo sở tiếp tục lãnh chỉ đạo đơn vị thực hiện quyết tâm, quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm để hoàn thành tốt các nhiêm vụ mà lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao phó và các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; lãnh chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng  viên của đơn vị trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ bí mật Nhà nước; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi ưỡng cán bộ, CCVC, người lao động trong đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 02 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, đó là: Chương trình “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2020-2025” và Chương trình “ Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính của các tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020-2025”.

Đ/c Bế Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020
 
Tại Hội Nghị, Đảng bộ Sở KH&CN đã tặng Giấy khen cho 01 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; tặng giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho 09 tập thể lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 73 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 01 đoàn viên, tặng giấy khen của Công đoàn cơ sở Sở KH&CN cho 01 tập thể, 08 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 03 đoàn viên.

Trong khuôn khổ nội dung Hội nghị, đồng chí Bế Đăng Khoa- Giám đốc Sở KH&CN đại diện Ban Giám đốc Sở KH&CN ký giao ước thi đua năm 2021 với đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy- Chủ tịch CĐCS, đại diện BCH CĐCS Sở KH&CN.

Tác giả bài viết: K.O - Q.G - H.K