Một số thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật giai đoạn 2011 - 2016

Trong 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành trong tỉnh, ngành KH&CN tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều