Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 639/SKHCN-QLCN&SHTT về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030

Nội dung chi tiết Công văn và các Dự thảo đính kèm theo Công văn số 639/SKHCN-QLCN&SHTT

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng