Kết quả kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu đối với các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu đối với các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh (06 đơn vị)