Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 9 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2019

Trong tháng 9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh và và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác tháng 9 của UBND tỉnh Cao Bằng với một số kết quả cụ thể như sau:
Thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tại của hàng bán lẻ Xăng dầu huyện Trùng Khánh
Hoàn thành công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 VBQPPL; hiện đang tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện 01 dự thảo VBQPPL thuộc lĩnh vực KH&CN; triển khai thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN theo đúng quyết định của UBND tỉnh; tiếp tục trao đổi và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung tổ chức 01 Hội thảo khoa học với chủ đề "Đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay".

Duy trì theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 24 dự án, đề tài cấp tỉnh đang thực hiện được chuyển tiếp và mới thực hiện từ năm 2019; xây dựng dự thảo Kế hoạch về việc phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, xem xét giải quyết 01 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-quang trong y tế); tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 06 cơ sở; tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh của 03 huyện: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Phục Hòa. Kết quả phát hiện 06 cơ sở kinh doanh vi phạm, Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục theo quy định hiện hành; tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống ISO tại 03 đơn vị: Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Phục Hòa và các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Quan tâm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh (đã cập nhật được trên 50 tin, bài viết lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, xuất bản xong 03 số tài liệu thông tin và 01 số tài liệu “Cảnh báo trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng); Tiếp tục thi công hạng mục nhà làm việc thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" tại xã Lê Chung, huyện Hòa An.

Trong tháng 10 năm 2019, Sở KH&CN Cao Bằng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 01 dự thảo VBQPPL thuộc lĩnh vực KH&CN thuộc Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay", dự kiến chuyển sang trung tuần tháng 10/2019.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kể hoạch hoạt động KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019, tập trung hoàn thành công tác ký kết hợp đồng thực hiện đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2019; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra các dự án KH&CN cấp quốc gia, các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương trực tiếp quản lý và các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên ngành xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020.

Kiểm tra đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc áp dụng ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham mưu thực hiện việc chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức./.
 
BBT