Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Ngày 07/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020 đối với Đề tài “Nghiên cứu, khảo nghiệm một số xuất xứ Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis t.chev) có năng suất, chất lượng tại tỉnh Cao Bằng”. Đồng chí Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Mục tiêu của Đề tài là: Tuyển trọn được ít nhất 20 cây trội Giổi ăn hạt từ ít nhất 02 xuất xứ, đảm bảo chất lượng và năng xuất hạt vượt 15% so với trung bình quần thể; xây dựng được 01 ha vườn sưu tập giống Giổi ăn hạt tại tỉnh Cao Bằng; xây dựng được 03 ha mô hình trình diễn trồng thâm canh Giổi ăn hạt theo hướng lấy hạt; xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép và kỹ thuật trồng thâm canh Giổi ăn hạt. Nội dung của Đề tài tập trung vào 4 nội dung chính sau: Điều tra đặc điểm phân bố, sinh thái, hiện trạng và giá trị nguồn gen Giổi ăn hạt; Chọn cây trội, nhân giống và xây dựng vườn xưu tập giống kết hợp khảo nghiệm xuất xứ; Nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng kết hợp xây dựng mô hình trồng thâm canh Giổi ăn hạt; Tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Sau khi nghe chủ nhiệm Đề tài báo cáo thuyết minh của đề tài, Hội đồng đã cùng nhau thảo luận về các mục tiêu, nội dung, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ, khả năng ứng dụng, phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài. Hội đồng nhất trí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện đề tài.

Tuy nhiên để đảm bảo tính khoa học trong và sau nghiên cứu, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên yêu cầu nhóm thực hiện đề tài cần chỉnh sửa lại các nội dung theo các ý kiến của Hội đồng và sửa lại nội dung nghiên cứu thứ 3 của đề tài cho phù hợp với mục tiêu của đề tài. Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện đề tài cần hoàn thiện lại thuyết minh sớm nhất để trình lên cấp trên phê duyệt thực hiện.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở, căn cứ trong việc phát triển nhân giống và trồng Giổi ăn hạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và có ý nghĩa trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần quan trọng trong việc quản lý rừng và trồng rừng bền vững.

Đề tài thực hiện trong 3 năm từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2023./.

Tác giả bài viết: Q.G