Cao Bằng chú trọng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

Nhằm mục đích duy trì và nâng cao kết quả giáo dục đúng độ tuổi các bậc học và củng cố kết quả xoá mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Cao Bằng đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục.
Cao Bằng có 196/199 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Công tác phổ cập giáo dục trong thời gian qua được duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng. Kết quả năm 2017: phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại 13/13 huyện, thành phố, 199/199 xã, phường, thị trấn (xã): có 11 huyện đạt chuẩn mức độ 1; 02 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 2; Phổ cập giáo dục tiểu học được duy trì tại 13/13 huyện, thành phố (gồm:199/199 xã, phường, trong  đó có 02 xã đạt mức độ 1, 30 xã đạt mức độ 2, 167 xã đạt chuẩn mức độ 3); 06 huyện đạt chuẩn mức độ 2, 07 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 3; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, đến nay có 13/13 huyện, thành phổ, 196/199 xã đạt chuẩn.
Các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 96 trường đạt chuẩn, trong đó có: 28 trường mầm non, 40 trường tiểu học, 24 trường THCS, 04 trường THPT. Các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, kết quả thực hiện đạt 13 trường, bằng 100% kế hoạch.
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành là 13.164 người, cơ bản đảm bảo số lượng và đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, THPT 2,28% GV/lớp. Tỷ lệ giáo viên trên lớp: Mầm non đạt 1,58 GV/lớp; tiểu học đạt 1,3 GV/lớp; THCS đạt 2,2 GV/lớp; THPT đạt 2,3 GV/lớp. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục. 100% giáo viên được bồi dưỡng kiến thức về thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017, kết quả: 135 giáo viên trung học đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (46 giáo viên THCS, 89 giáo viên THPT); 22 giáo viên Tiểu học đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; 38 nhà giáo đạt danh hiệu Cán bộ quản lý giỏi Bậc mầm non. Ngành giáo dục đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh, đến tháng 01/2017 có 264/467 giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ đạt 56,5%. Trong đó: Tiểu học đạt B2: 55/83 giáo viên , bằng 66%; THCS đạt B2: 173/258 giáo viên , đạt 67%; THPT đạt C1: 30 người + 3 người đào tạo ở nước ngoài, đạt 32%; GDTX đạt C1: 1/17 giáo viên , bằng 6%; CĐSP: đạt C1: 5/7 giáo viên , bằng 71%.
Cao Bằng đã hoàn thành rà soát hệ thống mạng lưới trường lớp trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức hội thảo cấp tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu đến trường của trẻ em và học sinh. Hiện nay, toàn tỉnh có 664 trường mầm non và phổ thông (tăng 6 trường so với năm học 2016 - 2017) trong đó có: 192 trường mầm non, 245 trường tiểu học (giảm 01 trường), 197 trường THCS (tăng 7 trường), 30 trường THPT; 01 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, 1 Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật, 1 Trường Cao Đằng Sư phạm, 199 Trung tâm học tập cộng đồng.
Nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, chất lượng giáo dục của các bậc học nâng lên, kết quả cụ thể như sau: Tiểu học có 98,13% học sinh hoàn thành nhiệm vụ môn Tiếng Việt, giảm 0,1%; học sinh hoàn thành môn Toán 98,49%, tăng 0,13%; 98.58% học sinh xếp loại đạt về năng lực, giảm 1,18%; THCS có 96,51% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 46,89 % học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên trong đó xếp loại giỏi 10.15%, tăng 1,11 %; THPT có 94,7% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 46,7 % học sinh xếp loại học lực khá, giỏi, trong đó xếp loại giỏi 4,7 %, tăng 0,3%. Đã thực hiện tuyển học sinh sau tốt nghiệp THCS vào các trường THPT đạt 76,7%, số còn lại vào học tại các TTGDTX hoặc đi học TCCN, trung cấp nghề. 13/13 huyện, thành phố và 199/199 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ. Số người biết chữ mức độ 1 ở các độ tuổi: Từ 15-35 tuổi đạt 97,9%, vượt so với mục tiêu năm 2015 là 0,3%; Từ 15-60 tuổi đạt 95,7%, vượt so với mục tiêu năm 2015 là 1,7%.
Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thái Nguyên, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, kết quả đạt 91,41% (trong đó: GD THPT có 3412/3577 học sinh đỗ, đạt 95,39%; GDTX có 304/488 học sinh đỗ, đạt 62,3%.). Tổ chức kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc. Hiện nay, toàn tỉnh có 79 trường tiểu học, 7 trường THCS tham gia mô hình VNEN; năm học 2016­-2017 có trên 99% học sinh tiểu học, trên 95% học sinh THCS được xếp loại hoàn thành chương trình.
Trong thời gian tới, Cao Bằng đã xác định cần đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch và đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đã đạt được./.
Hữu Nghĩa