Thực hiện các hiệp định thương mại tự do góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của việc thực hiện chương trình hành động hội nhập quốc tế về kinh tế, tích cực tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.
Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ có bước phát triển mới
Các nội dung liên quan đến các FTA mà Việt Nam là thành viên đã được tỉnh Cao Bằng triển khai và tổ chức thực hiện lồng ghép trong các lĩnh vực có liên quan đến hội nhập quốc tế về kinh tế, đồng thời đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần tích cực trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Để triển khai có hiệu quả các FTA đã có hiệu lực phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai phù hợp theo từng giai đoạn, trong đó tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực được coi là thế mạnh của tỉnh như: Kinh tế cửa khẩu, du lịch, hạ tầng dịch vụ thương mại logictis... tạo điều kiện để thực hiện các thiết chế kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm trên địa bàn tỉnh phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao khả năng dự báo, phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm sự phát triển lành mạnh, hiệu quả của thị trường tài chính, tiên tệ. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá, thao túng thị trường, vi phạm pháp luật cạnh tranh, phát triển và đổi mới công nghệ... làm đòn bẩy, tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Cổng thông tin điện tử Du lịch thông minh Cao Bằng với tên miền https://caobangtourism.vn và Trang thông tin đối ngoại Cao Bằng với tên miền http://thongtindoingoai.caobang.gov.vn đưa vào hoạt động chính thức từ tháng 11/2018 đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu các thông tin liên quan đến du lịch, thông tin đối ngoại của tỉnh. Ngày 09/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh chính thức hoạt động, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai và sử dụng phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGATE) trong giải quyết TTHC; 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan trên trang thông tin điện tử.

Các sở, ban ngành của tỉnh trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình đã chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các FTA trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện các FTA đã đóng góp tích cực vào những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, cụ thể:
Kinh tế phát triển ổn định đạt nhịp độ tăng trưởng khá, ba đột phá chiến lược về phát triển du lịch - dịch vụ; nông nghiệp thông minh; kinh tế cửa khẩu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 7,0%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự hồi phục và tăng trưởng khá; hệ thống thương mại được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là cửa khẩu Tà Lùng và Trà Lĩnh tiếp tục được quan tâm đầu tư và hoàn thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.194 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 26,98%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 7,49%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh hàng năm tăng cao, năm 2020 ước đạt 3 tỷ USD, tăng 96,5% so với năm 2015, bình quân tăng 13%/năm.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của ngành du lịch, dịch vụ được quan tâm đầu tư, nâng cấp; lượng khách, doanh thu và tăng trưởng du lịch có sự phát triển vượt bậc; doanh thu du lịch đạt 600 tỷ đồng, tăng 419,4% so với năm 2015, tăng trưởng du lịch bình quân năm đạt 26,5%; lượng khách du lịch đến Cao Bằng tăng từ 20 - 30%/năm.
Sản xuất nông, lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha. Chương trình tái cơ cấu Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đồng bộ, đời sống người dân ở khu vực nông thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, có 26 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, bình quân 12 tiêu chí/xã, tăng 5,5 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Các dịch vụ vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, khách sạn, nhà hàng, siêu thị phát triển nhanh đáp ứng cầu của xã hội. Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được duy trì.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống, sản xuất được coi trọng, các đề tài, dự án và nghiên cứu thử nghiệm được bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả. Công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xác lập, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp được quan tâm thực hiện. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đặc biệt là với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây - Trung Quốc được duy trì và có bước phát triển.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc người có công, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được sự tham gia của toàn xã hội.

Tỉnh xác định, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các FTA, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các FTA đã có hiệu lực. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trung ương; Bộ Công Thương tổ chức phổ biến, tuyên truyền về các FTA đã có hiệu lực tới các cơ quan thành viên trong Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và thương nhân. Trong đó lưu ý tới các cam kết trong từng lĩnh vực hàng hóa cụ thể, để các doanh nghiệp nắm vững được cam kết trong Hiệp định và quy định đối với sản phẩm của mình, đặc biệt tại các thị trường có tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng cường quảng bá sản phẩm, giảm chi phí trong giao dịch, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Xây dựng cơ sở dữ liệu các Hiệp định nhằm giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin về các biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của các Hiệp định, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại; thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm; mở rộng các kênh bán hàng và phân phối...
Về phát triển thị trường thương mại hàng hóa: Tiếp tục duy trì, phát huy tốt thị trường hàng hóa trong nước, mở rộng và đa dạng hóa thị trường ra nước ngoài, giữ vững và duy trì các thị trường truyền thống, tập trung vào các thị trường của tỉnh có điều kiện như: Thị trường khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; Thị trường Tây Nam Trung Quốc (Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam ...).

Tập trung củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp với các bộ, ngành trung ương trong triển khai thực hiện các FTA; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và một số sản phẩm chủ lực có thế mạnh.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập./.

Hữu Nghĩa