Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc về cải cách hành chính (CCHC), kỷ luật kỷ cương (KLKC) hành chính và văn hóa công vụ (VHCV) đã được UBND tỉnh Cao Bằng chú trọng triển khai; các cơ quan hành chính trong tỉnh tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan hành chính nhà nước đã chấp hành nghiêm túc về KLKC hành chính và VHCV, thời gian, nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ, tinh thần trách nhiệm làm việc ngày càng chuyển biến tích cực, ổn định, tạo thành nề nếp tốt.
Đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước đã chấp hành nghiêm túc về KLKC hành chính và nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị
Các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị (trong đó có 03 huyện: Trùng Khánh, Hà Quảng, Quảng Hòa sau sáp nhập huyện đã tiến hành xây dựng và ban hành lại các nội quy, quy chế, quy trình làm việc) phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao; công tác đánh giá, sắp xếp, điều chuyển nhân sự được thực hiện đúng quy định; phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, đạt hiệu quả; đẩy mạnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tổ Kiểm tra, giám sát tăng cường KLKC trong cơ quan HCNN tỉnh Cao Bằng (Tổ Kiểm tra, giám sát) đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc, CBCCVC thuộc quyền quản lý nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 12/CT UBND và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, cơ bản CBCCVC và người lao động chấp hành nghiêm túc KLKC hành chính, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức lối sống, góp phần hình thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện việc đeo thẻ, mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với thuần phong, mỹ tục dân tộc, công sở hoặc lĩnh vực, ngành theo quy định khi thực thi công vụ; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, không có trường hợp CBCCVC uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc theo quy định, không mê tín dị đoan, không sa vào các tệ nạn xã hội và cờ bạc. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, CBCCVC đã thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và các quy định về giãn cách xã hội, không có trường hợp nào vi phạm quy định và bị nhiễm bệnh, đồng thời thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4479/KH-UBND ngày 23/12/2019 về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020; chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng VHCV bằng các hình thức phù hợp, thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức 07 lớp bồi dưỡng với hơn 400 lượt CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, ngoại ngữ... trong đó lồng nghép bồi dưỡng chuyên đề về VHCV cho CBCCVC.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, văn hóa công vụ được thực thường xuyên, nghiêm túc. Trong tháng 5/2020, Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh đã thực hiện kiểm tra đột suất việc thực hiện KLKC hành chính, giờ làm việc tại 10 cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND thành phố (Văn phòng HĐND & UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, UBND phường Hợp Giang, UBND xã Hưng Đạo); UBND huyện Hòa An (UBND xã Hồng Việt, UBND thị trấn Nước Hai). Kết quả: tại thời điểm kiểm tra, cơ bản CBCCVC và CBCC cấp xã các cơ quan, đơn vị chấp hành giờ làm việc, đi học, đi họp, đi công tác cơ sở (theo kế hoạch) được lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số CBCC tại đơn vị cấp xã chấp hành chưa nghiêm túc giờ làm việc, việc niêm yết TTHC tại một số đơn vị chưa đúng theo quy định, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tra cứu thông tin, giải quyết TTHC; Tổ Kiểm tra, giám sát đã có văn bản đề nghị lãnh đạo của các đơn vị xử lý kiến nghị của Tổ Kiểm tra, giám sát để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài những hạn chế nêu trên, việc thực hiện KLKC hành chính và VHCV hiện nay còn tồn tại một số hạn chế như: một số ít CBCCVC chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác CCHC, việc chấp hành KLKC hành chính và VHCV nên vẫn còn tình trạng thực hiện đối phó, chưa thực sự gương mẫu chấp hành; Việc đeo thẻ công chức vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên do mẫu thẻ công chức còn chưa đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện ích; Một số cơ quan, đơn vị báo cáo chưa đúng thời gian quy định; chất lượng một số báo cáo chưa đạt yêu cầu, chưa có số liệu cụ thể nên khó khăn cho công tác tổng hợp, báo cáo; Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, KLKC hành chính và VHCV chưa thật sự đa dạng, phong phú do chưa phát huy tối đa các hình thức tuyên truyền, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử tại địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC, KLKC hành chính và VHCV tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là: Tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện KLKC hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ba là: Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC, KLKC hành chính và VHCV.

Bốn là: Tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử tại của các cơ quan, đơn vị để thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến CCHC, KLKC hành chính và VHCV.

 

 

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa