Sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm tổng sản lượng lương thực ước đạt 275,1 nghìn tấn, đạt 104,2%KH, bằng 99,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị ha ước đạt 37,5 triệu đồng/ha.
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện 03 đề án về phát triển nông, lâm nghiêp: đề án phát triển sản xuất cây ăn quả quýt, lê, mận, xoài, thanh long, chanh leo giai đoạn 2017-2020; đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018-2020; đề án đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020. Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; thường xuyên tư vấn, tiến hành tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Diện tích một số cây trồng chính cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra như: Cây lúa: diện tích đạt 30.341,4 ha/29.400,1ha, đạt 103,2%KH, sản lượng đạt 132.640 tấn/126.670 tấn đạt 104,7% KH; Cây ngô: diện tích đạt 39.857,2 ha/39.116,3 ha, đạt 101,9% KH, sản lượng đạt 142.456 tấn/137.597,5 tấn đạt 103,5% KH; Cây lạc: Diện tích 1.830,7 ha /1.733,7 ha, đạt 105,6% KH, sản lượng đạt 2.655 tấn/2.731,6 tấn đạt 97,2% KH; Cây mía diện tích đạt 3.678,88 ha/3.198,1ha đạt 115% KH, sản lượng đạt 225.255 tấn/197.630,8 tấn, đạt  bằng 114% KH,…. Tuy nhiên vẫn còn một số cây trồng diện tích đạt thấp như cây đỗ tương đạt 76,5% KH, thuốc lá đạt 77,4% KH, cây sắn đạt 74,33% KH.
Tình hình chăn nuôi của tỉnh phát triển tốt tổng đàn trâu ước tính hiện có 106.545 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,46%, tăng 0,46 %; tổng đàn bò ước tính hiện có 116.187 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,76%, tăng 0,76%; tổng đàn lợn ước tính hiện có 361.594 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,58%, tăng 5,58%. Công tác phòng, chống dịch bệnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.
Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đôn đốc chủ đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng. Công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp dựa trên hệ thống phần mềm đã ban hành luôn được thực hiện thường xuyên, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ rừng, khai thác lâm sản theo quy định; kiểm tra, rà soát hoàn thiện các phương án phòng chống cháy rừng ở cơ sở.  
Huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, các huyện thành phố đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành từng tiêu chí,  phân công các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ các xã, nhất là các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018 và các xã đạt tiêu chí thấp dưới 5 tiêu chí. Đến hết tháng 9/2018, có 10 xã đạt 19 tiêu chí; 01 xã đạt 15 tiêu chí (xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh); 40 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 114 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; còn 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong 3 tháng cuối năm Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông, lâm nghiệp đã ban hành; tiếp tục hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh; tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đạo triển khai gieo trồng hết diện tích, tích cực thâm canh, chăm sóc cây trồng vụ mùa, hè thu; phát triển cây vụ đông đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý; chuyển đổi giống để tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng. Chỉ đạo quyết liệt công tác trồng rừng mới, khai thác rừng hợp lý, hiệu quả và duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là tăng nhanh đàn lợn; chủ động tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh tràn lan trên diện rộng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
LN.