Ngành Tuyên giáo với sứ mệnh “đi trước, mở đường”

91 năm qua, ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, luôn chủ động “đi trước, mở đường”, sáng tạo và nhiệt huyết, trở thành bộ phận không thể tách rời, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Công tác tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bao gồm chính trị, tư tưởng, và tổ chức; đóng vai trò “đi trước, mở đường”, bảo đảm cho sự trường tồn và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Trong đó, công tác tuyên giáo hay công tác chính trị tư tưởng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến các thắng lợi vẻ vang cho đất nước ta mà trực tiếp là hai cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và cả trong công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước ngày nay.

Trải qua 91 năm với nhiều biến cố và bước ngoặt của đất nước, đi cùng với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, ngành Tuyên giáo đã nhiều lần thay đổi tên gọi để thích ứng với bối cảnh từng giai đoạn nhưng bản chất và sứ mệnh lịch sử không thay đổi. Có thể khẳng định, những thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng ta có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo, mà trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo không phải là "Quan cách mạng" mà là những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, như Bác Hồ từng nói: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". 

Dấu ấn 91 năm của ngành Tuyên giáo có vai trò rất lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong từng giai đoạn lịch sử, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Ngay từ những năm 1930, với chủ trương xây dựng khối đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp nhân dân yêu nước, đông đảo trí thức trẻ yêu nước và tiến bộ thời kỳ đó đã hòa mình vào phong trào đấu tranh yêu nước, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giành độc lập dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử. Sau khi giành lại độc lập, tự do, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước đã phát huy vai trò tiên phong sáng tạo, sát cánh cùng giai cấp công nhân, nông dân và toàn dân tộc tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. 

Lớp lớp trí thức, văn nghệ sĩ cùng với quân dân cả nước đã giác ngộ lý tưởng, hăng hái tình nguyện nhập ngũ, "xếp bút nghiên" lên đường chiến đấu. Với khẩu hiệu "Văn hoá hoá kháng chiến, kháng chiến hoá văn hoá; cách mạng hoá tư tưởng, quần chúng hoá sinh hoạt", văn nghệ sĩ, trí thức cả nước tiến hành một cuộc dấn thân triệt để. Mỗi văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tự đứng vào một vị trí, tự gánh lấy một trách nhiệm, tự làm đầy một lẽ sống, như nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim".

Nhiều nhà văn, trí thức trong kháng chiến chống Pháp đã lăn lộn ở nhiều chiến trường, tham gia các chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, Điện Biên Phủ… Nhiều người đã hy sinh anh dũng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ tạo nên "Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ" (Thơ Lê Anh Xuân), tô thắm hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ", "anh giải phóng quân".

Từ khi đất nước thống nhất đến nay, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam cả trong và ngoài nước đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để sáng tạo, sáng tác. Nhiều nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ đã tham gia xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, xác định mô hình và hoàn thiện thể chế trong từng thời kỳ; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn và phát huy các hệ giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam; thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa. 

Trước đại dịch Covid-19 nguy hiểm và đang gây hậu quả rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nước nhà đã kịp thời vào cuộc, kịp thời nghiên cứu phát triển bộ kit xét nghiệm, phần mềm ứng dụng khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, khám chữa bệnh từ xa... Nhiều nghệ sĩ đã sáng tác những tác phẩm động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho xã hội, cả trong nước và quốc tế trong phòng, chống dịch. Công tác tuyên giáo đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, góp phần tạo sự đồng thuận của toàn dân, thu hút được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch, đồng thời làm lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, đóng góp rất quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên có được "trạng thái bình thường mới".

Một lần nữa có thể khẳng định, bằng tài năng, công sức và tâm huyết, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học của Việt Nam đã góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là tên gọi một cuộc chiến tranh mà thực sự đã trở thành biểu tượng của tinh thần vì hòa bình, một hình mẫu đổi mới, luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng hùng cường, không thua kém bất kỳ dân tộc nào trên thế giới như mong ước của Bác Hồ năm xưa.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển cả về số lượng, chất lượng nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Điều này được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đề cương Văn hóa năm 1943… và gần đây có rất nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức; tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, trí thức đối với sự nghiệp văn hóa dân tộc. Trong điều kiện khó khăn vẫn tiếp tục thực hiện và sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ đối với văn nghệ sĩ, trí thức có cống hiến…Cùng với đó, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền luôn trân trọng, ghi nhận những công lao, đóng góp và dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn nghệ của nước nhà. Nhiều tổ chức văn hóa, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, nhiều văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học đã được trao tặng các danh hiệu, giải thưởng vinh dự nhà nướcnhư: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; các Hội chuyên ngành ở Trung ương và địa phương được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác...

Những kết quả, thành tựu do đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đóng góp rất quan trọng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới. Đội ngũ trí thức tuy đã gia tăng về số lượng và trình độ, nhưng còn thiếu trí thức đầu ngành, tổng công trình sư, các chuyên gia có khả năng chủ trì thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu lớn của quốc gia và quốc tế. Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ còn ít tác phẩm có giá trị cao về những thành tựu có tính lịch sử của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Vẫn còn một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ chưa ý thức rõ bổn phận của mình đối với đất nước, chưa tâm huyết, chưa đầu tư nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. Đặc biệt, còn một số cá nhân, nhóm trí thức, văn nghệ sĩ chưa mạnh dạn, thẳng thắn, ngại bày tỏ chính kiến, thậm chí né tránh hoặc lợi dụng danh nghĩa để đưa ra các ý kiến, quan điểm sai trái. Một số ít trường hợp háo danh, hám lợi đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín chung của những nhà trí thức chân chính. Nhiều văn nghệ sĩ thoát ly ra khỏi đời sống nhân dân, do đó bị mất đi nguồn nhựa sống để sáng tác…

Trong một thế giới phẳng, thách thức đặt ra đối với văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học là sự gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc, hòa nhập nhưng không hòa tan. Đây là thách thức lớn bởi xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa có thể tác động làm phai nhạt những giá trị văn hóa có tính cội nguồn. Các văn nghệ sĩ, nhà trí thức ngày nay cũng chính là những chiến sĩ, luôn đề cao cảnh giác và tinh thần đấu tranh trên mặt trận này, phải biết cách truyền cảm hứng, khơi dậy trong giới trẻ về cội nguồn, về văn hóa truyền thống của dân tộc, về lý tưởng phụng sự quốc gia độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Tin tưởng rằng, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, khát khao đổi mới và cống hiến, trên chặng đường dài phía trước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, luôn hoàn thành sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”, tiếp tục đưa lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tác giả bài viết: Quốc Thái ( Tổng hợp)