Hà Quảng tập trung phát triển đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Trong năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, Hà Quảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản ổn định, cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; hoạt động kinh doanh và thương mại ổn định, hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường được quan tâm; công tác khám chữa bệnh của người dân được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững.
Năm 2019, Hà Quảng phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 18.966 tấn.
Tổng sản lượng lương thực năm 2018 ước đạt 17.940 tấn, bằng 97,79% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 37,2 triệu đồng/ha. Tổng đàn trâu 7.404 con, bằng 97,2% kế hoạch; đàn bò 8.283 con, bằng 87,8% kế hoạch; lợn 27.414 con, bằng 89,2% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 123.162 con, bằng 87,3% kế hoạch; số gia súc đã xuất bán trong năm là 27.223 con, sản lượng 2.474 tấn, giá trị thu nhập trên 133,061 tỷ đồng. Công tác kiểm soát dịch bệnh được đẩy mạnh, nhưng trong năm số gia súc, gia cầm bị chết do bệnh, ngộ độc thức ăn, tai nạn và chết do thiên tai là 3.738 con. Công tác bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ, ngăn chặn, phòng chống cháy rừng. Trong năm, đã triển khai dự án bảo vệ và phát triển rừng được 87,2/100 ha đạt 87,2% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 13.093 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch; trong đó, giá trị sản xuất khối hợp tác xã là 6.234 triệu đồng, giá trị sản xuất làng nghề truyền thống 305,9 triệu đồng, giá trị sản xuất nhóm hộ kinh doanh cá thể 6.552,7 triệu đồng. Hoạt động kinh doanh thương mại, buôn bán, trao đổi hàng hóa được diễn ra thường xuyên, cung cầu được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân. Kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được thực hiện thường xuyên.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Hà Quảng có 02 xã đạt 19 tiêu chí; 06 xã đạt từ 10-18 tiêu chí; 09 xã đạt 08-09 tiêu chí; 01 xã đạt 05 tiêu chí. Công tác dạy nghề, việc làm được chú trọng, trong năm đã tổ chức dạy nghề, tập huấn được 29 lớp với 1.298 lao động tham gia; giải quyết việc làm mới cho 947 lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; trong năm đã thăm và tặng quà cho 944 lượt đối tượng với số tiền trên 472 triệu đồng, 209 đối tượng người có công và 1.565 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp. Hỗ trợ nhà ở cho 25 hộ nghèo theo Quyết định 238. Công tác giáo dục – đào tạo, y tế được quan tâm thường xuyên.

Để thúc đẩy phát triển Kinh tế - xã hội theo hướng tập trung, hiệu quả, huyện Hà Quảng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, như: Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất cây, con mũi nhọn của địa phương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với cơ cấu đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào lĩnh vực sản xuất, đời sống, chú trọng khâu chọn giống, kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững…. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn huyện đạt 18.966 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 37 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 14,6 triệu đồng; tập huấn, đào tạo, dạy nghề trên 800 lao động, tạo việc làm mới cho trên 300 lao động; đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở 20% trở lên…Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu xã Sóc Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn. Huy động các nguồn lực hỗ trợ từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% trở lên ./.

Tác giả bài viết: KH