Hạ Lang: Tỷ lệ giảm hộ nghèo trung bình đạt từ 6-7%/năm

Với những quyết sách đúng đắn của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của toàn dân, trong 5 năm (2009-2014), trên địa bàn huyện Hạ Lang tình hình KT-XH phát triển ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.
Hạ Lang có 752 hộ gia đình có mô hình làm kinh tế giỏi
 Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế thấp như ngô, đậu tương sang phát triển cây mía nguyên liệu xuất khẩu có giá trị kinh tế cao và mía đã trở thành cây trồng hàng hóa tại địa phương. Qua đó, nhiều địa phương trong huyện đã từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập của nhân dân như vùng sản xuất mía nguyên liệu (năm 2013, toàn huyện có trên 900 ha diện tích mía nguyên liệu xuất khẩu), phát triển chăn nuôi dê,… công tác xóa đói, giảm nghèo được các cấp, các ngành tích cực quan tâm chỉ đạo, bằng các nguồn vốn đầu tư lồng ghép và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm trên điạ bàn huyện đạt từ 6-7%/năm, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Đến tháng 01/2014, toàn huyện còn 1.744 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 30,43%. Nhiều hộ gia đình đã  mạnh dạn vay vốn ngân hàng từ các chương trình mục tiêu của Nhà nước để phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi quy mô lớn, từ đó đã vươn lên thoát nghèo và từng bước có thu nhập khá. Điển hình trên địa bàn huyện đã có 12 hộ có mô hình phát triển vườn rừng kết hợp, 752 hộ có mô hình làm kinh tế giỏi,…

Đến nay, toàn huyện có 96% số hộ được xem truyền hình; 8/14 xã có trạm truyền thanh phát sóng hàng ngày; 13/14 xã có điểm bưu điện văn hóa xã; thư viện huyện có trên 6.000 bản sách, tạp chí, có 10 bộ mày vi tính được kết nối internet phục vụ cho người dân khai thác nắm bắt thông tin về các chủ chương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước, những tiến bộ KH&CN để áp dụng vào đời sống và sản xuất;...

Triển khai thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã có 80/147 xóm được công nhận là khu dân cư văn hóa, chiếm 54,4%; có 78,9% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 125/147 xóm có nhà văn hóa.

Mạng lưới y tế được củng cố, phát triển trên toàn huyện, đến nay 147/147 xóm có nhân viên y tế và cộng tác viên dân số; tổng số cán bộ công chức, viên chức ngành y tế của huyện là 168 người, đạt gần 12 bác sỹ/10.000 dân. Công tác khám chữa bệnh tại tuyến xã, Bệnh viện Đa khoa huyện và phòng khám đa khoa khu vực được thực hiện tốt; 100% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, 06/14 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện được hoàn thiện và phát triển từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, năm học 2013-2014, huyện có 40 trường, 314 lớp học với 5.194 học sinh. Đến nay số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 đạt 13/14 xã, chiếm 92,85%; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 64,28% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được toàn xã hội quan tâm, đến hết năm 2013, huyện có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Kết quả phát triển KT-XH của huyện Hạ Lang trong 5 năm qua đã làm thay đổi bộ mặt của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đây là động lực quan trọng khích lệ toàn đảng, toàn dân trên địa bàn huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: HN