Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đã tăng về số lượng, quy mô và đa dạng vè vốn đầu tư, đa số công trình hoàn thành chất lượng tốt, đạt giá trị thẩm mỹ cao, bộ mặt đô thị, nông thông ngày càng đổi mới. Bên cạnh một số kết quả đạt được vẫnbộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục ngay.
Ảnh minh họa. Ảnh HN
Một số hạn chế của các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh tồn tại trong thời gian qua, cụ thể như: Chất lượng hồ sơ dự án, thiết kế xây dựng còn thấp, thời gian thực hiện kéo dài; một số công trình hoàn thiện còn có khiếm khuyết về chất lượng, công trình sau khi đưa vào sử dụng không được bảo trì dẫn đến xuống cấp, có một số công trình cũ có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, chưa được xử lý, xây dựng công trình không tuân thủ quy hoạch xây dựng, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang an toàn còn xảy ra khá phổ biến,..

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 25/3/2019, nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý chất lượng các công trình xây dựng, trật tự xây dựng, phải xác định chất lượng công trình xây dựng là uy tín, danh dự và trách nhiệm của mình đối với nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan; tăng cường công tác quản lý chất lượng, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công, xây dựng công trình; thực hiện công tác giám sát, thi công xây dựng và giám sát tác giả một cách nghiêm túc, thường xuyên; Lập đầy đủ hồ sơ, tài liệu quản lý công trình theo quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành quy hoạch, xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý; củng cố năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công công trình trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan Quản lý nhà nước về xây dựng: chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật xây dựng; Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh biện pháp xử lý các công trình cũ có dấu hiệu không đảm bảo an toàn; các lộ trình, kế hoạch thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng cắm mốc giới ngoài thực địa trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ việc xét cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đúng quy định, đăng tải thông tin về năng lực, các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên website của Sở Xây dựng; Tránh thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động xây dựng theo thẩm quyền.

Đối với các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành: nâng cao năng lực việc thẩm định hồ sơ, dự án, thiết kế, dự toán và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng chuyên ngành; thực hiện thanh kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành. UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện đủ năng lực thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý dự án do UBND huyện quyết định đầu tư; chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do mình quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý; chỉ đạo phòng chuyên môn nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Chủ tịch UNBD huyện chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định phân cấp, phân công trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành theo quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018. Các chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ điều kiện, năng lực; kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung công việc.

Nhà thầu thi công xây dựng: nghiêm túc thực hiện về việc lập và phê duyệt biện pháp thi công; bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị thi công theo quy định; thi công xây dựng theo đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, giấy phép xây dựng. Đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, sử dụng công trình nghiêm túc thực hiện công tác bảo trì theo quy định, Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đối với công trình thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì đề xuất với cơ quan có thẩm quyền; đối với công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn được quy định tại điều 44 Nghị định 46/2015/NĐ-CP./.

Tác giả bài viết: Q.G