Cao Bằng quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cao Bằng là địa phương có nền kinh tế sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, lao động nông thôn chiếm 79,72% lực lượng lao động. Nhằm mục tiêu tạo bứt phá trong phát triển kinh tế- xã hội, trong thời gian qua, Cao Bằng đã quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông, đặc biệt là thực hiện chương trình đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó, chất lượng lao động ở khu vực nông thôn từng bước được nâng cao, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân cách sử dụng phân hữu cơ hudavil sử dụng cho cây mía
Tính đến năm 2018, lực lượng lao động của tỉnh Cao Bằng từ 15 tuổi trở lên là 362.680 người, trong đó lao động nam chiếm 50,33%, lao động nữ chiếm 49,67%; Lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 79,72%. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 là 359.235 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 đạt 38%. Cao Bằng có 21 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó: có 03 trường trung cấp, 13 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; 01doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp và 04 cơ sở khác.

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, kiện toàn bộ máy, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành đối với các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Hàng năm, các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động tổ chức rà soát lại nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động cuả các cơ sở sản xuất kinh doanh và năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cụ thể gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt triển khai thực hiện. Công tác điều tra, rà soát nhu cầu học nghề được tiến hành định kỳ hàng năm làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn cũng như nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm. Từ năm 2010 đến nay, có 2.020 lượt cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp được tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; có 234 giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn và bồi dưỡng kỹ năng dạy học,., Việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm, đã có 33 bộ chương trình đào tạo sơ cấp đươc biên soạn.

Nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh, từ năm 2010 đến tháng 6/2019, Cao Bằng đã đào tạo nghề cho 54.680 người (trong đó tổng số người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2010-2018 là: 19.747 người) với nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả, cụ thể như: Mô hình trồng và chăm sóc quýt: 01 lớp tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, sau khi hoàn thành khóa, học viên biết áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc quýt; mô hình Chăn nuôi và phòng, trị bệnh cho lợn: 01 lớp tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An; mô hình trồng thuốc lá: 03 lớp tại huyện Quảng Uyên và huyện Thạch An, năng xuất thu nhập cao; mô hình trồng mía xuất khẩu sang Trung Quốc: 02 lớp tại xã Thái Đức và xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang; mô hình chăn nuôi Dê: 01 lớp tại xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, hiện vẫn duy trì triển khai tốt; mô hình trồng và sơ chế gừng nghệ: 01 lớp tại xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, sau khi học xong người lao động được Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Thông qua việc được tham gia các chương trình đào tạo nghề, người lao động tại các địa phương đã chủ động tạo thêm việc làm và mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, canh tác, sản xuất... Qua đó đa tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, tăng năng xuất lao động, góp phần nâng cao thu nhập gia đình, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội ở khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 5/2019 toàn tỉnh có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 13 xã so với năm 2015), bình quân toàn tỉnh đạt 9,86 tiêu chí/xã; số xã đạt 19 tiêu chí là 15 xã, có 04 xã đạt 15 - 16 tiêu chí, 57 xã đạt 10-14 tiêu chí, có 101 xã đạt 5-9 tiêu chí.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trong những năm qua được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2011 – 2015, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã được 5.875 người; Giai đoạn 2016-2018: số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng là 3.353 lượt người. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã nâng cao được trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, vận dụng vào thực tiễn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ở địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:  Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa thực sự vào cuộc trong công tác đào tạo nghề và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn;  sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa cao; công tác chỉ đạo việc khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của lao động ở một số địa phương còn chưa sát với thực tế, do đó việc lựa chọn ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, tổ chức lớp chưa đúng thời điểm…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới, các ngành chức năng và  các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên dạy nghề và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề công lập;…/.

Nguyệt Quế