Cao Bằng công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số: 46 /QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Theo đó, Cao Bằng đã có thêm 05 xã đạt chuẩn NTM.
Ảnh minh họa
05 xã mới được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh gồm: xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa; xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; xã Lê Lai, huyện Thạch An; xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng.

Trong quá trình xây dựng NTM, chính quyền và nhân dân của 05 xã trên đã có sự đồng thuận cao, nỗ lực trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa gắn với bảo vệ môi trường… thu nhập và đời sống của người dân đã từng bước được nâng lên.  

Thành công trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM được xác định là một đích đến và không phải điểm dừng. Vì vậy, UBND tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu chính quyền của 05 xã và các huyện trên có trách nhiệm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM, đảm bảo đủ điều kiện công nhận lại theo quy định; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hữu Nghĩa