Bảo Lạc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ, chung tay, góp sức của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến hết năm 2017, Bảo Lạc đạt bình quân 6,18 tiêu chí/xã, trong đó: 01 xã đạt 12/19 tiêu chí, 02 xã đạt 9/19 tiêu chí, 01 xã đạt 8/19 tiêu chí, 02 xã đạt 7/19 tiêu chí, 08 xã đạt 5/19 tiêu chí, 01 xã đạt 4/19 tiêu chí, 01 xã đạt 3/19 tiêu chí.
Bảo Lạc đang tập trung phát triển mạnh các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương.
Sau 02 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được một số kết quả bước đầu: Hạ tầng cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn được cải thiện; điện sinh hoạt nông thôn được đưa đến các xã, thôn, xóm; hệ thống giáo dục được củng cố và phát triển ổn định; Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Các công trình cấp nước sinh hoạt từng bước được đầu tư xây dựng, đến nay toàn huyện có 92% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; Công tác vệ sinh môi trường sinh thái vùng nông thôn được chú trọng, trong đó tập trung vào việc di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm và có chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng 10-12%; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình được nâng lên; Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường; Diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới; Đời sống của nông dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Kết quả thực hiện Chương trình chưa đồng bộ giữa các xã; chất lượng một số tiêu chí chưa thật sự bền vững; hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao; chưa có mô hình liên kết chuỗi giá trị; cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm;… Nguyên nhân do xuất phát điểm về kinh tế - xã hội của huyện còn thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn yếu kém, sản xuất thuần nông lệ thuộc vào thời tiết, giá cả hàng hóa bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định, thiếu nguồn lực tài chính, nhân lực trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện trong thời gian tới, Huyện Bảo Lạc đã xác định đến năm 2020 có ít nhất 01/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mà các xã đạt được; Tăng bình quân 1 tiêu chí nông thôn mới/xã/năm, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí; Từng bước hoàn thành các công trình thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nông dân nông thôn; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 7% trở lên.

Với mục tiêu đã đề ra, Bảo Lạc đã xây dựng nội dung cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa – xã hội – môi trường, hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật, quốc phòng – an ninh. Cụ thể: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, mở mới các tuyến đường giao thông, điện, thủy lợi; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung phát triển mạnh cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của địa phương; sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng khả năng chất lượng và tiêu thụ sản phẩm; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn; xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với sản phẩm chủ lực của địa phương; tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và Chương trình phát triển nông lâm nghiệp của huyện giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, hạn chế trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở….

Phấn đấu đến 2020 có 04 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi; 10 xã đạt chuẩn tiêu chí về điện, 03 xã đạt chuẩn tiêu chí về trường học, 07 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 12 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông, 07 xã đạt tiêu chí về lao động có việc làm, 07 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất, 09 xã đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo, 10 xã đạt tiêu chí về y tế, 04 xã đạt chuẩn về văn hóa, 04 xã đạt chuẩn về môi trường, 10 xã đạt tiêu chí về quốc phòng – an ninh, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,…Đối với xã điểm Huy Giáp, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Tác giả bài viết: Hoàng Nghĩa