Kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Cao Bằng năm 2017

Chỉ số tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử của tỉnh Cao Bằng năm 2017 đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là kết quả được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào đầu tháng 7 năm nay.
Sở KH&CN Cao Bằng phối hợp với Vnpt Cao Bằng tổ chức hướng dẫn cách sử dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử Ioffice 4.0 cho công chức, viên chức trong Sở
Sau khi khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Kết quả đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với tỉnh Cao Bằng như sau:
 
Chỉ số Thứ bậc (trên 63 tỉnh, thành phố - thấp nhất là 63) Số bậc
tăng(+)/
giảm (-) so
với năm
2016
Năm
2016
Năm
2017
Chỉ số tổng thể   56  
Hạ tầng kỹ thuật CNTT 57 43 +14
Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của tỉnh, thành phố 54 58 - 4
Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử) 59 50 + 9
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến - 18  
Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT 58 41 + 17
Nhân lực cho ứng dụng CNTT 57 62 -5
 
Kết quả trên cho thấy mức độ ứng dụng CNTT của tỉnh Cao Bằng đã có những chuyển biến tích cực, mặc dù chỉ số tổng thể của tỉnh chỉ đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017 chưa đánh giá được chính xác tác động của mức độ sử dụng thành thạo Internet của người dân đến số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến trong năm trong khi giữa Cao Bằng và các tỉnh khác hiện nay có sự khác biệt về trình độ của người dân trong việc sử dụng CNTT.

Trong thời gian tới, Cao Bằng cần tập trung xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần thúc đẩy mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, đồng thời đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả giải pháp “không giấy tờ” …/.

Hữu Nghĩa