Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đến năm 2020

Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3833/KH-UBND, về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, đề án đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2020, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật vê an toàn thông tin với các kết quả  cụ thể là: trên 50% người sử dụng mạng và ứng dụng công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng, tránh mất an toàn thông tin; chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin; Trên 85% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng an toàn thông tin khi sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin; Trên 95% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

Đề án có hai nhiệm vụ chính:

Thứ nhất: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đại chúng, truyền thông xã hội thông qua các hoạt động cụ thể như:

Mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền;

Sản xuất phóng sự, chương trình trao đổi, đối thoại về an toàn thông tin trên hệ thống phát thanh, truyền hình;

Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tiếp, mạng xã hội;

Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên về các nội dung của Đề án.

Thứ hai: Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể như:

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở;

Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập internet công cộng.

Tuyên truyền trên cổng/ trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin đến năm 2020” , UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh./.

BBT