Trang nhất » Tin tức sự kiện » Thông báo mới

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2019.

Thực hiện văn bản số 4208/BKHCN-KHTH, ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 văn bản số 4201/UBND-CN, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019. Ngày 24/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ra Thông báo số 49/SKHCN-KHTC về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các nghị định, thông tư hướng dẫn trong đó có nội dung quan trọng là xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp quốc gia) năm 2019. Sở KH&CN đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện/thành phố, các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN… tham gia đề xuất, đặt hàng các vấn đề KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội địa phương như sau:

Đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Trên cơ sở định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị, đề nghị các ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Cao Bằng đề xuất nhiệm vụ (Có thể đăng ký trực tiếp chủ trì thực hiện hoặc đề xuất với sở KH&CN để đặt hàng các nhà khoa học thực hiện) và tổng hợp theo Biểu mẫu đính kèm. Trong đó cần đặc biệt lưu ý ghi rõ kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể, cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu.

- Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng có thể là nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh hoặc đề nghị tỉnh đăng ký đặt hàng với Bộ KH&CN ở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ hoặc cấp Quốc gia.

- Mẫu đăng ký: Theo Mẫu 02, 03, 04, 05.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp quốc gia): Các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN Cao Bằng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của địa phương, của các ngành, lĩnh vực. cụ thể:

+ Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đánh giá tiềm năng lợi thế của các cây trồng, vật nuôi bản địa và đề xuất các giải pháp phát triển vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao hiệu quả cho sản xuất. Đánh giá hiệu quả mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các nội dung trong Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số ​45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu ứng dụng, chọn tạo giống, qui trình thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh cho các đối tượng cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh như thuốc lá, mía, cây trúc sào, cây lấy gỗ, sản phẩm từ gia súc, gia cầm có sức cạnh tranh trên thị trường; ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản rau củ quả phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương, của từng loại cây trồng với chi phí thấp và thân thiện môi trường phục vụ Đề án phát triển sản xuất rau an toàn tập trung theo quy trình VietGAP giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

- Nghiên cứu các giải pháp hiện đại hóa nông nghiệp với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chất lượng nông sản và tỷ trọng sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp, cho giá trị và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích và đồng vốn đầu tư.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nhệ sinh học trong tuyển chọn và phục tráng các loại cây trồng, vật nuôi thích hợp với địa hình vùng cao, nhất là vùng có đặc trưng khí hậu á nhiệt đới để phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh. Ưu tiên chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN vào nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

- Nghiên cứu các giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững có năng suất cao, chất lượng tốt lâo dài, bảo vệ môi trường đất, nước và không khí cho phát triển kinh tế và môi sinh, sản xuất ra nông sản sạch phục vụ đời sống.

+ Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, công nghệ tự động hóa để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tạo ra các ngành hàng mới, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Ứng dụng công nghệ vật liệu mới, công nghệ tiên tiến làm đường giao thông nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Khuyến khích nghiên cứu - ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng điện hợp lý và tiết kiệm.

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng, trữ lượng, quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ phát triển KTXH địa phương; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu; xử lý ô nhiễm môi trường… Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường toàn tỉnh; ứng dụng KH&CN xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh. Quy hoạch và quản lý công tác nhân nuôi động vật hoang dã.

- Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến về  Sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu các giải pháp phát triển ngành nghề thủ công, các làng nghề truyền thống sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ phát triển du lịch, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp và nông thôn.

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các lĩnh vực KT-XH nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giải quyết các thủ tục hành chính. Đề xuất nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm, quản lý trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh.

+ Lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe

- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh; chăm sóc sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh; các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng, chế biến các loại cây dược liệu có giá trị phù hợp với điều kiện của địa phương phục vụ công nghiệp bào chế thuốc, phát huy ưu thế, tiềm năng về dược liệu và thuốc y học cổ truyền. Quy hoạch một số vùng chuyên canh để sản xuất dược liệu.

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

+ Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

- Nghiên cứu các vấn đề nhằm phục vụ cho bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng tại địa phương bám sát chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đã được phê duyệt và các nội dung trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020, chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Công an giai đoạn 2016-2020.

+ Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

- Tập trung nghiên cứu những vấn đề về lịch sử, dân tộc, tôn giáo, văn hoá nghệ thuật, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương chính sách gắn liền với phát triển KT-XH nhanh và bền vững, tập trung vào các giải pháp để phát triển KT-XH vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; những giải pháp đẩy mạnh CNH, HĐH phù hợp với điều kiện tự nhiên và KT-XH của tỉnh; đề xuất các giải pháp hữu ích góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân.

- Đề xuất vấn đề thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ - sản xuất. Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao dân trí tạo lập đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh...

+Mẫu đăng ký: Theo mẫu 01, 05.

Các tổ chức, cá nhân đặt hàng, đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, số 70 – phố Vườn Cam – TP Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng, ĐT: 0206.3.852.421; fax: 0206.3.852.605 trước ngày 31/3/2018 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (kèm theo bản mềm theo địa chỉ email: philongcbdost@gmail.com).

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính – Sở KH&CN; điện thoại 0206.3854334.

Nội dung Thông báo số 49/SKHCN-KHTC.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Sở KH&CN Cao Bằng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 3058

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86271

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5204049