Trang nhất » Tin tức sự kiện » Thông báo mới

Một số sản phẩm của dự án. ẢNh minh họa.

Chuẩn bị nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài N¬01 “Nghiên cứu công nghệ tuyển, làm giàu quặng sắt để phục vụ sản xuất sắt xốp cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam”

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ tuyển, làm giàu quặng sắt để phục vụ sản xuất sắt xốp cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam” thuộc nội dung dự án “ Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng”, do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì thực hiện.

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2018 và các nhiệm vụ mới thực hiện từ năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và thực hiện mới năm 2019 ( có danh mục kèm theo).

Công bố danh mục thông tin phải được công khai và được tiếp cận có điều kiện

Thực hiện Kế hoạch số 1565/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Công văn số 544/STP-PBGDPL ngày 02/7/2018 của Sở Tư pháp về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin phải được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại Điều 7, Chương I và Điều 17, Chương II của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 như sau:

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Thực hiện Công văn số 1567/UBND-TH ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018;

Báo cáo tiến độ và xác định khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đợt 1 năm 2018)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ tính từ khi bắt đầu triển khai thực hiện đến hết tháng 6 năm 2018 theo mẫu quy định.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động

Thực hiện Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Góp ý dự thảo Quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm cây trúc sào và chiếu trúc của tỉnh Cao Bằng

Ngày 7/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số 124/TTr-SKHCN gửi UBND tỉnh V/v Ban hành Quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm cây trúc sào và chiếu trúc Cao Bằng. Vì nội dung văn bản chứa quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 893/UBND ngày 09/4/2018, yêu cầu về hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản trên phải thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2017

Ngày 08/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã ra Thông báo số 301/TB-SKHCN thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2017.

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017

Ngày 02/5/2017, UBND tỉnh Cao Bằng ra Quyết định số 495/QĐ-UBND công nhận kết quả xét tuyển viên chức Ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017, cụ thể:

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ năm 2017 được phê duyệt theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

Hình ảnh các loại bao bì dùng trong dịch vụ BCCI.

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Thực hiện Công văn số 2887/UBND-VX ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, Sở KH&CN công bố 03 TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI, gồm:

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị thị số 12 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN

Ngày 22/12/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 19/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 06/10/2015 và thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.

Sở KH&CN niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại trụ sở đơn vị và công bố trên website của ngành (khcncaobang.gov.vn)

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Thông báo đường dây liên lạc về chất lượng và đo lường xăng dầu

Thông báo đường dây liên lạc về chất lượng và đo lường xăng dầu

Thực hiện Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/ 2009 của Chính phủ, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý về tiêu chuẩn-đo lường- chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, trên địa bàn tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn –Đo lường - Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) Cao Bằng, trong những năm qua đã có bảng thông báo địa chỉ liên lạc cơ quan quản lý, số điện thọai công khai tại các của hàng kinh doanh xăng dầu.

Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ

Ngày 01/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ đầu từ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Ngày 19/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng nhân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 4384

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80913

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5966143