Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & đời sống

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 28/04/2020 08:51
Thông tin với vai trò là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đầu tư phát triển, trong đó thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tạo lập, phát triển, sử dụng nguồn tin KH&CN hiện nay đang là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ quan trọng của các chủ thể để có thể tham gia vào tiến trình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách chủ động.
Sở KH&CN Cao Bằng đã chủ động tạo lập nguồn tin KH&CN với các loại hình đa dạng và chất lượng tốt

Sở KH&CN Cao Bằng đã chủ động tạo lập nguồn tin KH&CN với các loại hình đa dạng và chất lượng tốt

Nguồn tin KHCN được quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 về hoạt động thông tin KH&CN là “các thông tin KHCN được thể hiện dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học, thuyết minh nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện, ứng dụng kết quả nhiệm vụ KHCN, luận án khoa học, tài liệu thiết kế, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu (CSDL), trang thông tin điện tử, tài liệu thống kê KHCN, tài liệu đa phương tiện và tài liệu trên các vật mang tin khác”.

Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong thời gian qua Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển nguồn tin KH&CN của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần tích cực thực hiện “phổ cập văn hóa thông tin” trong xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc hướng tới một “xã hội thông tin”, cụ thể như sau:

Chủ động tạo lập nguồn tin KH&CN với các loại hình đa dạng và chất lượng tốt

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu thông tin của các tầng lớp nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi tính mới, tính liên tục. Sở KH&CN đã xác định cần chủ động trong công tác tạo nguồn tin nên đã đầu tư, nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trong việc tổ chức thu thập, xây dựng nguồn tin KH&CN. Đến nay, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đã phát triển thông tin KH&CN từ dạng bản tin, tài liệu giấy sang dạng CSDL với 03 điểm mô hình thư viện điện tử KH&CN đặt tại huyện Hà Quảng; thông tin trên mạng internet qua trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền: http://khcncaobang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử có tên miền: http://sokhcn.caobang.gov.vn, trang web: http://giscaobang.gov.vn (trang này hoạt động từ năm 2016 đến hết năm 2019).

Hàng năm, Sở KH&CN xuất bản định kỳ: 04 số thông tin KH&CN tỉnh Cao Bằng với số lượng 2.000 cuốn; 01 số lịch KH&CN số lượng 2.000 cuốn; xuất bản không định kỳ: tài liệu phổ biến kiến thức KH&CN, kỷ yếu các đề tài, dự án KH&CN giai đoạn 5 năm, kỷ yếu Hội thảo KH&CN; đăng tải hàng nghìn tin, bài viết, kết quả điều tra và thống kê KH&CN, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN lên website: khcncaobang.gov.vn; mô hình thư viện điện tử KH&CN được tích hợp trên 10.000 CSDL KH&CN. 

Các thông tin KH&CN được cập nhật thường xuyên, liên tục đảm bảo tính thời sự, chính xác, bám sát theo các chương trình trọng điểm của tỉnh, những hoạt động KH&CN tiêu biểu nổi bật, mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả, các chính sách, cơ chế mới của Bộ KH&CN và của tỉnh, kết quả việc thực hiện cơ chế chính sách mới tại tỉnh Cao Bằng. Do đó đã thu hút được sự quan tâm tìm hiểu, theo dõi và khai thác thông tin của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cụ thể như: trang thông tin điện tử tổng http://khcncaobang.gov.vn có lượng người truy cập bình quân khoảng 4.000 lượt người/ ngày.

Bổ sung, phát triển nguồn tin KH&CN

Với mục tiêu bổ sung thêm các thông tin về tri thức mới của nhân loại, các thành tựu KH&CN trong nước và quốc tế phục vụ công tác tra cứu, lựa chọn công nghệ để làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân đưa ra quyết định đầu tư công nghệ, phát triển kinh tế và cung cấp thông tin trực tiếp cho hoạt động KH&CN, Sở KH&CN thường xuyên mua bổ sung vào nguồn tin KH&CN các tài liệu: Tạp chí Tia sáng, tạp chí Kinh tế, tạp chí Hoạt động khoa học và công nghệ. Đồng thời phối hợp với các Sở KH&CN trong cả nước thực hiện việc cho phép khai thác, chia sẻ thông tin KH&CN trên trang thông tin điện tử của các Sở KH&CN.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN Cao Bằng đã tham gia kết nối Mạng VinaREN với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia để phục vụ công tác  nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn tin KH&CN.

Tăng khả năng tiếp cận nguồn tin KH&CN cho các tầng lớp nhân dân

Để các thông tin KH&CN đến được với đông đảo người dân, Sở KH&CN đã tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh đăng tải các thông tin KH&CN, trong đó, tiêu biểu là phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phát sóng 48 Chương trình Sở hữu trí tuệ và đời sống (thời lượng mỗi số 30 phút), 4 số Tọa đàm với chuyên gia về Sở hữu trí tuệ; duy trì phát sóng Chương trình KHCN và Đời sống mỗi tháng 1 số (thời lượng từ 10-15 phút).

Đối với các nguồn tin KH&CN dạng giấy, Sở KH&CN Cao Bằng đã gửi đến các sở, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến KH&CN. Trong đó có một số nguồn tin như: thông tin KH&CN tỉnh Cao Bằng, lịch KH&CN được gửi đến toàn bộ các xã, phường, thị trấn và đại diện một số hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Các đề tài, dự án về KH&CN tỉnh Cao Bằng thường xuyện được số hóa; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về KH&CN gửi Cục Thông tin KH&CN quốc gia và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN có tên miền khcncaobang.gov.vn.

Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Sở KH&CN đã thực hiện tốt mục tiêu: xây dựng, phát triển ổn định nguồn tin KH&CN về số lượng, chất lượng, chủng loại; nâng cao tính khả dụng của nguồn tin, giúp nguồn tin được tiếp cận tiện lợi, dễ dàng và làm tăng khả năng truy cập tới nguồn tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng tin.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát triển nguồn tin KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay gặp một số khó khăn như: kinh phí dành cho việc phát triển nguồn tin KH&CN hạn chế; chưa thu hút được đông nhân lực tham gia thực hiện thu thập, xử lý, tạo lập và phát triển nguồn tin KH&CN nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Các thông tin về kết quả điều tra và thống kê KH&CN hàng năm chưa được phân tích, đánh giá, so sánh đối chiếu về các chỉ tiêu với các địa phương trong cả nước ...

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng xác định cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có chất lượng các giải pháp nêu trên, đồng thời chú trọng thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào công tác phát triển nguồn tin KH&CN; xã hội hóa, vận động sự đóng góp của xã hội vào thực hiện phát triển nguồn tin KH&CN, đảm bảo duy trì, phát triển nguồn tin KH&CN trên quy mô toàn tỉnh, toàn diện trên các lĩnh vực, đa dạng hóa các loại hình thông tin nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KH&CN trong nước và quốc tế phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của tỉnh trong thời gian tới và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.
                 


                                                                                                                                                                                                                       ThS. Bế Đăng Khoa

                                                                                                                                                                                                                       Giám đốc Sở KH&CN

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 4410

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116599

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25290245Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng