Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & đời sống

Đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành khoa học và công nghệ

Thứ ba - 28/07/2020 09:39
Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là một nội dung quan trọng được Sở KH&CN quan tâm duy trì thường xuyên hàng năm nhằm tạo động lực, sức bật thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Thông qua phong trào thi đua đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong Sở, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã tồn tại.
Đ/c: Bế Đăng Khoa – Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c: Bế Đăng Khoa – Giám đốc Sở KH&CN trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, Sở KH&CN đã ban hành và triển khai tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch số 106/KH-SKHCN ngày 14/02/2020 về việc triển khai, thực hiện công tác TĐKT năm 2020; Kế hoạch số 485/KH-SKHCN ngày 29/5/2020 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; đồng thời Sở đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT đến toàn bộ các tập thể, cá nhân trong Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác TĐKT tại Sở KH&CN tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, Sở KH&CN được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích công tác xuất sắc giai đoạn 2018-2019; thực hiện thủ tục đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên xem xét đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2020 cho 02 cá nhân. Sở tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến quy trình quản lý ISO trong công tác TĐKT, do vậy rất thuận lợi trong việc tra cứu, tổng hợp số liệu.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã rà soát và kiện toàn lại Hội đồng TĐKT của Sở theo Quyết định số 467/QĐ-SKHCN ngày 27/5/2020 của Giám đốc Sở KH&CN. Hội đồng hiện nay gồm 10 thành viên gồm: Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng và 08 Ủy viên. Hội đồng hoạt động theo Quy chế đã được ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2014 của Sở KH&CN. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở. Theo đó các hoạt động của Hội đồng được triển khai đảm bảo đúng quy định, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét công tác thi đua theo chuyên đề, đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định; đã bố trí, giao nhiệm vụ cho 01 chuyên viên văn phòng phụ trách công tác TĐKT của Sở.

Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Sở luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của ngành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã được các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực hưởng ứng tham gia, cụ thể: đã thăm hỏi, chúc mừng xã Thị Ngân, huyện Thạch An (nay là xã Vân Trình, huyện Thạch An) nhân dịp tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; vận động công chức, viên chức và người lao động toàn Sở tích cực ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng phát động.

Thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, Sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua để cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động của Sở không ngừng phát huy sức mạnh tập thể, thi đua sôi nổi trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sáng tạo trong công tác quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2025. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã ban hành 03 văn bản phát động phong trào thi đua, xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020 của Sở KH&CN gửi Trưởng Khối Thi đua II theo đúng quy định; tổ chức thực hiện đăng ký nội dung thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2020 gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh và Ban TĐKT tỉnh; 100% tập thể, cá nhân của Sở đều thực hiện đăng ký thi đua năm 2020 với các danh hiệu thi đua từ “Lao động tiên tiến” trở lên.

Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" được Sở quan tâm thực hiện thông qua việc duy trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh và một số cơ chế, chính sách khác liên quan tới doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho 02 doanh nghiệp với số tiền là 175.000.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai nội dung đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia tới các doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; tích cực tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Sở đã tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động của Sở tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động như: ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh...

Ngoài ra, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-­2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; Phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2018-2025; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điên hình tiên tiến được Sở quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 vào ngày 04/6/2020. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN. Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã biểu dương, khen thưởng đối với 03 tập thể và 09 cá nhân là gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác TĐKT thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác TĐKT của Sở tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Các phong trào thi đua tuy đã triển khai, phát động theo đúng theo kế hoạch, tuy nhiên hình thức chưa đa dạng và phong phú; Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng hoạt động chưa đều và chưa thực sự rõ nét nên hiệu quả chưa cao; Số lượng tập thể, cá nhân trực tiếp lao động được khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước còn ít.

Để nâng cao hiệu quả công tác TĐKT trong thời gian tới, Sở KH&CN đã đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác TĐKT theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cụ thể hóa bằng cách phát động các phong trào thi đua và đăng ký các nội dung thi đua, khối lượng công việc phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, để đánh giá được kết quả chính xác, khách quan và khen thưởng kịp thời;

Hai là, triển khai phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Sở; Hướng dẫn kịp thời các đơn vị cấp dưới thực hiện tốt công tác TĐKT;

Ba là, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho những đối tượng là người lao động trực tiếp phát huy hết khả năng để đạt được thành tích cao trong các phong trào, tạo ra nhân tố mới điển hình tiêu biểu để tạo sự lan toả sâu rộng trong các phong trào;

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác TĐKT của các đơn vị cơ sở để kịp thời biểu dương những mặt đã làm tốt, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại;

Năm là, thực hiện tốt chế độ báo cáo, tăng cường công tác trao đổi thông tin hai chiều để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

 

Tác giả bài viết: ThS. BĐK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 5930

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 649937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23553973Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng