Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Ngành khoa học và công nghệ tích cực tham gia phát triển kinh tế -xã hội năm 2019

Tham gia trách nhiệm vào việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019 đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp hương tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp hương tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Năm 2019 Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật và hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác trong lĩnh vực KH&CN.

 Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN: Duy trì theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia; 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi; 32 dự án, đề tài cấp tỉnh được chuyển tiếp (trong đó có 02 nhiệm vụ bổ sung năm 2018 được ký hợp đồng thực hiện trong năm 2019) và 02 nhiệm vụ mới thực hiện năm 2019. Trong đó, đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với 02 đề tài thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia; tiến hành nghiệm thu 11 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra 07 lượt đề tài, dự án; cấp 05 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tham mưu cho UBND tỉnh đăng ký đề xuất, đặt hàng với Bộ KH&CN 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020; tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 do các tổ chức, cá nhân đề xuất theo yêu cầu của địa phương.

Sở đã hoàn thành công tác tham mưu tổ chức đánh giá sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 và tham mưu tổ chức đánh giá sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019; Tổ chức 07 cuộc thanh tra trong lĩnh vực KH&CN đối với 21 cơ sở, cụ thể: 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ tại 09 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 01 cuộc thanh tra đối với 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 04 doanh nghiệp; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 01 doanh nghiệp; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 06 doanh nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị với số tiền xử phạt là 61.000.000 đồng; Thẩm định công nghệ 02 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong đó đã tiến hành xem xét giải quyết 10 hồ sơ khai báo, cấp giấy phép và cấp chứng chỉ tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-quang trong y tế) và triển khai xây dựng dự thảo Kế hoạch về việc phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, hiện đã gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra chất lượng, đo lường và nhãn hàng hóa đối với 54 lô hàng của 54 cơ sở, sản xuất kinh doanh, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý đối với các lô hàng không đạt yêu cầu về định lượng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; triển khai nội dung đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia tới 09 doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; Rà soát, lựa chọn giới thiệu 02 doanh nghiệp điển hình đã thành công trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng thuộc chương trình 712 gửi Bộ KH&CN xem xét; xem xét, thẩm định 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh; Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2019-2020; tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống ISO tại 18 đơn vị; Hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động KH&CN nổi bật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì thực hiện; Tổng hợp, báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2018 theo chế độ định kỳ.

Bên cạnh đó, Sở đã hoàn thành tốt việc tổ chức thành công Lễ công bố văn bẳng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào và chiếu trúc tỉnh Cao Bằng; Hội thảo "Giải pháp nhân giống cây dẻ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng"; chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đối với kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các dự án, đề tài KH&CN sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2018.

Để duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trong năm 2020, Sở đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như:

Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng gắn kết với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh. Tăng cường ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học và công nghệ, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và xây dựng nông thôn mới.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nghiệm thu dự án KH&CN cấp quốc gia, dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi và các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển giao, giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai các hoạt động về KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; xây dựng các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.
Tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn; thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở X-quang y tế; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và Hạt nhân cấp tỉnh.

Tổ chức thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ, hoạt động KH&CN, sở hữu trí tuệ và thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh.

Tăng cường việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời sống; tiếp tục áp dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1951

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120328

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8082853