Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHCN

Thứ tư - 03/07/2019 14:03
Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng: Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho tỉnh trong việc định hướng lựa chọn có trọng tâm đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Vườn quýt đã được phục tráng tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

Vườn quýt đã được phục tráng tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

Trong giai đoạn 2016 - 2018 tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN đã được ban hành, như: Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Các văn bản do Sở KH&CN tham mưu cho tỉnh ban hành đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong chỉ đạo và định hướng phát triển nghiên cứu và ứng dụng KHCN, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Việc xác định nhiệm vụ KHCN thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương (kinh phí SNKH), hàng năm vào quý I, Sở KH&CN thông báo đến các tổ chức, cá nhân để đề xuất các nhiệm vụ KHCN năm sau. Trên cơ sở các đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN nhận được, Sở tổng hợp và đưa ra Hội đồng KH&CN chuyên ngành để tư vấn, đánh giá xác định nhiệm vụ KHCN. Căn cứ ý kiến của hội đồng KH&CN tư vấn chuyên ngành, Sở KH&CN trình Hội đồng KH&SK tỉnh để xác định danh mục nhiệm vụ KHCN hàng năm, trong đó xác định những nhiệm vụ đặt hàng đưa ra tuyển chọn, xét giao trực tiếp. Căn cứ kết quả họp Hội đồng KH&SK tỉnh, Sở KH&CN trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Đối với nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (NTMN) căn cứ vào hướng dẫn của Bộ KH&CN, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các tổ chức tại địa phương gửi hồ sơ đề xuất dự án về Sở KH&CN để tổng hợp và tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua Hội đồng tư vấn hoặc ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục dự án đề xuất đặt hàng gửi Bộ KH&CN xem xét, phê duyệt. Trong giai đoạn 2016 - 2018 có 05 dự án/đề tài thuộc Chương trình NTMN đã được phê duyệt danh mục để thực hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó Trung ương quản lý 03 đề tài/dự án, địa phương quản lý 02 đề tài/dự án. Đối với nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia hiện nay có 01 dự án đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung việc xác định, lựa chọn các nhiệm vụ KHCN trong giai đoạn 2016 - 2018 đã được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật, các nhiệm vụ được lựa chọn là những vấn đề phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tê - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trong số 50 dự án/đề tài đã được phê duyệt danh mục là nhiệm vụ KHCN để thực hiện trên địa bàn tỉnh thì có 38 đề tài/dự án đã được phê duyệt thuyết minh và triển khai thực hiện, còn 05 đề tài/dự án chưa được triển khai do chưa được phê duyệt thuyết minh và 12 đề tài/dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang.  

Cơ cấu các nhiệm vụ KHCN được thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 50 đề tài/dự án thì có: 23 đề tài/dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 46%); 06 đề tài/dự án chế biến và công nghiệp (chiếm 12%); 16 đề tài khoa học xã hội và nhân văn (chiếm 32%); 02 đề tài y học và 03 dự án sở hữu trí tuệ (chiếm 10%). Đến nay đã tiến hành nghiệm thu 20 đề tài/dự án. Việc sử dụng kinh phí chi cho sự nghiệp KH&CN được phân bổ bằng số của Trung ương giao cho tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Quyết định phê duyệt Kế hoạch KH&CN hàng năm, trong đó sử dụng một phần kinh phí SNKH để thực hiện các đề tài/dự án do tỉnh phê duyệt.
Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN đều được cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, đánh giá định kỳ, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ tiến độ thời gian và nội dung trong hợp đồng đã được ký kết; công tác tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai thông qua Hội đồng đánh giá nghiệm thu, các nhiệm vụ KHCN đã được nghiệm thu có giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện. Cụ thể đã tiến hành kiểm tra 89 đợt cho 50 đề tài/dự án đang triển khai thực hiện; đã thành lập 20 Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh để nghiệm thu 20 đề tài/dự án đã hoàn thành công tác nghiên cứu.

Trong số 20 nhiệm vụ được nghiệm thu và một số nhiệm vụ đang thực hiện (có triển khai mô hình), có 04 dự án được ứng dụng nhân rộng như: Khai thác và phát triển nguồn gen lê Đông Khê, lê Nguyên Bình và lê Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng; Ứng dụng công nghệ để phục tráng và phát triển sản xuất cam, quýt theo hướng sản xuất hàng hóa; Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Xây dụng mô hình sản xuất rau, hoa ôn đới tăng thu nhập cho người dân khu vực Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 11 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV đã được nghiệm thu, có 05 đề tài do các cơ quan chức năng trong tỉnh thực hiện, trong đó 04 kết quả đã bàn giao cho đơn vị, các đơn vị có trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu và thực hiện các giải pháp.
Từ kết quả của việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài/dự án KHCN một số cơ quan, tổ chức đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: Trong lĩnh vực nông nghiệp: Một số kết quả nghiên cứu về phục tráng và xây dựng quy trình sản xuât giống, phát triển nguồn gen cây ăn quả; nghiên cứu ứng dụng phát triển cây công nghiệp, cây hoa màu (lúa, lê, chè, quýt, mận...) có hiệu quả, bước đầu phát huy tác dụng, được nhân dân áp dụng đưa vào sản xuất theo quy trình có năng suất, chất lượng cao góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi tập quán canh tác của người dân, tiến tới phát triển sản xuất hàng hóa các cây đặc sản của địa phương. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu, xây dựng một số quy trình trồng, chế biến nông sản phục vụ nền sản xuất nông nghiệp, bước đầu đã có hiệu quả, góp phần mở rộng chế biến các sản phẩm nông lâm sản như: kỹ thuật trồng và sản xuất tỏi đen, chế biến sản phẩm từ cây lá gai, sản xuất thử nghiệm sản phẩm rượu từ Hà thu ô đỏ... Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã đưa ra các kết quả nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các giải pháp phục vụ công tác chuyên môn của một số ngành, lĩnh vực liên quan; Đã sưu tầm và nghiên cứu giá trị các văn bản chữ Nôm Tày ở tỉnh, có được nhiều tài liệu quý mang nội dung giáo dục, văn hóa, cách sống được dịch ra tiếng Tày và tiếng phổ thông giúp cho nhiều đối tượng có thể tiếp cận.
         
Tuy nhiên với số lượng các nhiệm vụ khoa đã được nghiệm thu, các kết quả ứng dụng được nhân rộng vào thực tiễn còn hạn chế; thành viên một số hội đồng nghiệm thu các đề tài/dự án chủ yếu là cán bộ đang công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, chưa có các chuyên gia, các nhà khoa học chuyên sâu nên ảnh hưởng đến chất lượng nghiệm thu; còn thiếu các tổ chức KH&CN chuyên nghiệp trên địa bàn vì vậy các nhiệm vụ KHCN thực hiện trên địa bàn tỉnh chủ yếu do các trường đại học/viện nghiên cứu ở trung ương và các địa phương khác thực hiện; việc huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHCN còn hạn chế, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN chủ yếu là NSNN.
          
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KHCN, Sở KH&CN tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng khoa học và sáng kiến tỉnh lựa chọn các nhiệm vụ KHCN hàng năm của tỉnh. Chú trọng hơn việc xem xét các đề nghị, đăng ký của cấp huyện để tăng số đề tài/dự án giao cho cấp huyện thực hiện. Nâng cao chất lượng thẩm định và phê duvệt thuvết minh, dự toán kinh phí các đề tài/dự án. Có giải pháp thông tin rộng rãi các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu để các đối tượng quan tâm biết và ứng dụng. Đề xuất giải pháp thuê chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia các Hội đồng nghiệm thu các đề tài/dự án KHCN được thực hiện hàng năm để nâng cao chất lượng nghiệm thu, đánh giá. Rà soát, đánh giá hiệu quả của các kết quả nghiên cứu đã được triển khai ứng dụng và lựa chọn các mô hình điển hình để nhân rộng. Làm cầu nối giữa các tổ chức KH&CN với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

LN.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 3275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 187451

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10336429Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng