Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tích cực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX. Phong trào thi đua đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở với các hành động thiết thực như: nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo kế hoạch được giao; tích cực tham gia ủng hộ các quỹ hỗ trợ nhân đạo, từ thiện và thể hiện trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
Sở KH&CN đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sở KH&CN đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là nội dung tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ngày 29/5/2020, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 485/KH-SKHCN về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020. Theo đó, Sở KH&CN đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 vào ngày 04/6/2020. Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã biểu dương, khen thưởng đối với 03 tập thể và 09 cá nhân công chức, viên chức được Giám đốc Sở KH&CN tặng thưởng Giấy khen là gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Để tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, Sở KH&CN đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến và vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của tỉnh; đồng thời, Sở KH&CN đã ban hành và triển khai tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch số 150/KH-SKHCN ngày 03/3/2020 của Sở KH&CN về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến được Sở KH&CN thực hiện qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice kết hợp lồng ghép tại các cuộc họp sinh hoạt Chi bộ, Đại hội Chi bộ của Đảng bộ Sở KH&CN và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn.
Thông qua việc tham gia các phong trào thi đua, hầu hết công chức, viên chức và người lao động của Sở đã chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hóa công vụ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động và duy trì ý thức, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. Vì vậy, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu về khối lượng, chất lượng và thời gian.

Sở KH&CN luôn quan tâm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 và đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị đột xuất và các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN chủ trì tham mưu xây dựng 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh; Duy trì, theo dõi và đôn đốc thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 01 dự án phối hợp cấp bộ, 07 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 27 dự án, đề tài cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Thông báo tuyển chọn và giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2020 (đợt 1) đối với 03 nhiệm vụ KH&CN đã được phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ KH&CN Danh mục gồm 02 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021; Tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2021 do các tổ chức, cá nhân đề xuất; Tham mưu thực hiện công tác đánh giá phạm vi, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đã ban Quyết định công nhận phạm vi, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020 đối với 10 sáng kiến; Tổ chức 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa tại 21 cơ sở, sản xuất kinh doanh; Thẩm định công nghệ đối với 01 dự án đầu tư; thực hiện hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho 02 doanh nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 175 triệu đồng; theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong đó đã tiến hành xem xét giải quyết 10 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân; hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động KH&CN nổi bật trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức có hiệu quả; Tăng cường công tác tham mưu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng” - giai đoạn I tại xã Lê Chung, huyện Hòa An; Hoàn thành công tác sáp nhập các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc Sở KH&CN (từ 02 đơn vị thành 01 đơn vị).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh nên một số nhiệm vụ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài Sở trong quá trình thực hiện triển khai còn chậm hoặc chưa thể tiến hành được theo đúng kế hoạch đã đặt ra, Sở KH&CN sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020.

Thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Sở KH&CN đã huy động công chức, viên chức và người lao động chung tay ủng hộ Quỹ xây dựng Nông thôn mới, phòng chống dịch Covid 19, quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng (đợt 1) và ủng hộ Đảo Trường Sa với tổng số tiền là: 29.831.000 đồng.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc tổ chức các phong trào thi đua của Sở KH&CN còn tồn tại một số hạn chế do công chức làm công tác thi đua khen thưởng là kiêm nghiệm, chưa được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ nên việc tham mưu đề xuất hình thức tổ chức đợt thi đua còn chưa thực sự đa dạng, chủ yếu thực hiện theo các phong trào truyền thông; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện đợt thi đua đôi lúc chưa được thường xuyên, do vậy hiệu quả của đợt thi đua chưa cao.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đụa của Sở trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở KK&CN đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm đó là:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ hai, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết phong trào; thông qua phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, để khen thưởng kịp thời.

Thứ ba, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện trong năm.

Thứ tư, tiến hành rà soát, bình xét và có hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tác giả bài viết: ThS. Bế Đăng Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 2489

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51540

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8378772Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng