Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Xác định công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, là động lực để động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, những kinh nghiệm, thành tựu điển hình đã đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Sở KH&CN quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Sở KH&CN quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.

Thời gian qua, để đổi mới công tác TĐKT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến nội dung đổi mới công tác TĐKT, trong đó có Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT", sau 5 năm thực hiện, công tác TĐKT của Sở KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả, cụ thể;

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua về yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hệ thống chính sách, pháp luật của Trung ương, địa phương về TĐKT như Luật TĐKT; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế TĐKT tỉnh Cao Bằng... Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động về công tác TĐKT. Từ năm 2014 đến nay, Sở đã ban hành 06 Kế hoạch về công tác TĐKT và 20 văn bản khác liên quan đến việc triển khai, sơ hoặc tổng kết công tác TĐKT.

Các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, tích cực ủng hộ và phối hợp với chính quyền để tổ chức, tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn là thành viên Hội đồng TĐKT của Sở KH&CN.

Hàng năm, Sở KH&CN đều tổ chức phát động các phong trào thi đua để cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động không ngừng phát huy sức mạnh tập thể, thi đua sôi nổi trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sáng tạo trong công tác quản lý hoạt động KH&CN, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Từ năm 2014 đến nay, Sở đã ban hành 14 đợt phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), chào mừng kỷ niệm 520 năm ngày thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019) và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2019)...; tiếp tục thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thường xuyên rà soát, đánh giá để kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC hoặc công bố TTHC, tập trung cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20-30% so với thời gian quy định ban đầu. Từ năm 2014 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu ban hành 07 Quyết định công bố TTHC, hiện Bộ TTHC của Sở là 57 TTHC. Trong đó: 57/57 TTHC đều được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm liên thông hiện đại VNPT-iGate;  39/57 TTHC được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiện, chống tham nhũng và lãng phí theo đúng quy định và các hoạt động khác do các ngành, các cấp tổ chức.

Tích cực hưởng ứng Phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ xã Thị Ngân, huyện Thạch An thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của UBND tỉnh; Phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau": Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động của Sở tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện; Phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", từ năm 2014 đến nay, Sở KH&CN đã tư vấn, hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 01 doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ cho 01 doanh nghiệp với số tiền là 300 triệu đồng; hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho 02 doanh nghiệp với số tiền là 125 triệu đồng; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 01 cơ sở sản xuất với tổng số tiền là 4 triệu đồng; tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh... góp phần quảng bá và nâng cao giá trị của các sản phẩm hàng hóa tỉnh Cao Bằng trên thị trường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai nội dung đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia tới các doanh nghiệp đủ điều kiện; Kết nối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá về các sản phẩm tiêu biểu là kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch như chè Kolia, Miến dong Nguyên Bình, các sản phẩm từ cây Trúc, Trà giảo cổ lam, bột nghệ vàng...tại các sự kiện do Sở KH&CN tổ chức hàng năm.

Ngoài ra, Sở KH&CN luôn tích cực tham gia hưởng ứng các phòng trào thi đua khác do các cấp, các ngành phát động như: Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019) và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2019); Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức như: các hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi, tham gia giải bóng đá Nam 7 Người và giải bơi phong trào, tham gia các cuộc thi viết....Hàng năm, Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc đều đạt cơ quan "An toàn an ninh trật tự", "Cơ quan văn hóa"...

Quan tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Năm 2017, Sở KH&CN đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, kết quả có 03 tập thể và 06 cá nhân được suy tôn là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2017.

Hàng năm, đơn vị đều ban hành văn bản cụ thể về công tác TĐKT, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân của Sở thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua theo quy định. Việc xét TĐKT đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thương các cấp đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hướng dẫn tại các văn bản quy định hiện hành. Duy trì áp dụng và cải tiến quy trình quản lý ISO trong công tác TĐKT, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu dữ liệu về TĐKT. Công tác kiểm tra TĐKT được lồng ghép trong Chương trình đánh giá nội bộ về áp dụng ISO hoặc các đợt kiểm tra công tác nội vụ do Sở tổ chức.

Tính từ năm 2014 tới nay, Sở KH&CN có 530 lượt tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp, cụ thể: 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 01 tập thể và 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng Bằng khen, 25 lượt tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 13 lượt tập thể đạt danh hiệu "Tập lao động Xuất sắc", 03 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", 101 lượt tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", 47 lượt cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 373 lượt cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"....Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KH&CN (1959 - 2019), Sở KH&CN đã thực hiện các thủ tục để đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN" cho 21 cá nhân trong và ngoài ngành KH&CN đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN tỉnh Cao Bằng.

Trong thời gian tới, Sở KH&CN đã xác định sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị để TĐKT thực sự là động lực khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KH&CN không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, đất nước với những nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hệ thống các văn bản về TĐKT như Luật TĐKT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế TĐKT tỉnh Cao Bằng...Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT; Đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức tổ chức các đợt phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn theo sự chỉ đạo của cấp trên; tích cực tham gia các hoạt động do tỉnh, khối thi đua tổ chức; Quan tâm, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; việc khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Thiên Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 1972

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120349

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8082874