Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 17/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở. Đồng chí Đoàn Hải Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì Hội nghị.
Đ/c Đoàn Hải Triều, Phó Bí thư Đảng  ủy , Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen của Đảng ủy sở cho 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Đoàn Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen của Đảng ủy sở cho 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực của tập thể công chức, viên chức, người lao động, hoạt động KH&CN đã hoàn thành kế hoạch được giao trên các mặt công tác. Cụ thể:

Trong công tác Đảng: Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị, trong năm đã tổ chức 04 Hội nghị học tập quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị cho toàn thể đảng viên và quần chúng; Chế độ sinh hoạt chi bộ, chi ủy, Đảng ủy được duy trì hàng tháng, quý theo hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 100% các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chương trình công tác năm 2019 đã đề ra; 100% đảng viên thực hiện tốt quy định 76 của Bộ Chính trị, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên và kiểm tra, gám sát được thực hiện theo Chương trình công tác đã đề ra. Trong năm, Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm chú trọng, trong tổng số 7 quần chúng ưu tú đã được công nhận thì trong năm 2019 đã kết nạp đảng được 3 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị....

Trong công tác chuyên môn: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện quản lý, theo dõi tình hình triển khai Dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì thực hiện. Trong năm, đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với 09 đề tài và 01 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Dự án. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ KH&CN theo dõi, quản lý và tổ chức kiểm tra 03 lượt đối với 02 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Quản lý 28 dự án, đề tài KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước chuyển tiếp và 06 nhiệm vụ mới thực hiện năm 2019 đã được ký hợp đồng. Trong đó, đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài, dự án; tổ chức kiểm tra 19 lượt đề tài, dự án; cấp 09 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;Đ/c Vũ Thị Hồng Thuý, Phó Giám đốc sở tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2019.

Sở đã xem xét, thẩm định công nghệ đối với 02 dự án đầu tư; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục quản lý, theo dõi và phối hợp triển khai 04 dự án về sở hữu trí tuệ. Trong năm 2019, nhãn hiệu tập thể "Nếp Hương Bảo Lạc" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Hội Nếp Hương Bảo Lạc quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp tại Quyết định số 96279/QĐ-SHTT ngày 31/10/2019. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, ban hành Kế hoạch phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong năm 2019 đã tiến hành xem xét giải quyết 15 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân.

Hoạt động kiểm tra, thanh tra tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm đã thực hiện 08 cuộc thanh tra đối với 29 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiến hành công việc bức xạ. Qua thanh tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị với số tiền xử phạt là 61.000.000 đồng.

Xem xét, thẩm định và quyết định hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho 02 doanh nghiệp theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 12/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 25 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tích cực triển khai thực hiện việc chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được nhà nước giao, đặt hàng, gắn với việc tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho bà con nông dân tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh; Tham gia các chương trình kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm KH&CN trong và ngoài tỉnh; Theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng và tiến hành nuôi cấy mô tế bào đối với các loài lan kim tuyến, chuối, mía; Duy trì sản xuất các giống nấm hương, nấm sò, trà giảo cổ lam, bột nghệ để tiêu thụ trên thị trường; tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm sò trên rơm cho bà con nông dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin và truyền thông KH&CN được thực hiện tốt với số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự ngày càng được nâng cao góp phần đưa KH&CN đến gần với đời sống; xuất bản 2.000 cuốn lịch KH&CN năm 2020; 2.000 cuốn tài liệu thông tin KH&CN; 200 cuốn tài liệu cảnh báo trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực hiện 12 chương trình KHCN và đời sống và 03 tin về hoạt động KH&CN phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; cập nhật và viết được 324 tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC; công tác kiểm soát TTHC luôn đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ yêu cầu; thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại (iGate); tích cực tham mưu triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; khai thác và áp dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice). Tiếp nhận và giải quyết 23 hồ sơ đúng hạn.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2020, Sở KH&CN đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai công tác năm 2020, như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh uỷ Cao Bằng và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN để thúc đẩy hoạt động KH&CN. Quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác CCHC và kiểm soát TTHC;  duy trì ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng chữ ký số cá nhân, chữ ký số cơ quan trong quá trình phát hành văn bản đi. Kịp thời đề xuất, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách về KH&CN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở KH&CN; tham mưu cho UBND tỉnh xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm bám sát các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nghiệm thu dự án KH&CN cấp quốc gia, dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi và các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển giao, giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 46/NQ-CP và các Chương trình hành động, Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh; tham mưu xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về lĩnh vực KH&CN. Tập trung xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn; thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở X-quang y tế; Tổ chức thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ, hoạt động KH&CN, sở hữu trí tuệ và thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh; Tăng cường công tác tham mưu việc triển khai chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO phiên bản 9001:2015 thay thế phiên bản 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời sống; tiếp tục áp dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN; tăng cường chất lượng các tài liệu KH&CN và xuất bản Lịch KH&CN hàng năm; tiếp tục nâng cấp và nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài về KH&CN lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng;

Tại Hội Nghị, Đảng bộ Sở KH&CN đã tặng Giấy khen cho 01 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; tặng giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho 21 tập thể lao động tiên tiến và 81 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019.

Tác giả bài viết: HH-QG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97195

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8059720