Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Thứ sáu - 15/05/2020 13:58
Nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, từng bước thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là Chương trình OCOP). Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Cao Bằng đã xây dựng và ban hành đề án Mỗi xã một sản phẩm phù hợp với địa phương.
Cần ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP

Cần ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020” định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng. Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; cụ thể là cấp xã làm đơn vị tổ chức thực hiện, Chương trình OCOP thực hiện cả ở khu vực đô thị (phường, thị trấn).

Đối tượng tham gia OCOP: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là những đặc sản và sản phẩm của từng địa phương, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện môi trường sinh thái, tri thức và công nghệ địa phương.

Chủ thể thực hiện là: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh với mục tiêu nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn huyện, tỉnh, quốc gia theo Chương trình OCOP.
Chương trình OCOP tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 06 nhóm, bao gồm: (l)Thực phẩm; (2)Đồ uống; (3)Thảo dược; (4)Vải và may mặc; (5)Lưu niệm - nội thất - trang trí; (6)Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 184 sản phẩm lợi thế thuộc 06 nhóm sản phẩm trên, gồm: Thực phẩm có 135 sản phẩm; Đồ uống có 11 sản phẩm; Thảo dược có 19 sản phẩm; Vải và may mặc có 03 chuỗi sản phẩm; Lưu niệm - nội thất - trang trí có 06 sản phẩm; Dịch vụ du lịch nông thôn có 10 sản phẩm.

Theo kế hoạch, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP đạt quy mô hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn hoặc đạt các tiêu chuẩn, quy chuấn hiện hành khác; thực hiện liên kết giữa hợp tác xã với tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

Mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 của tỉnh là:

Tiêu chuẩn hóa, công nhận 30 sản phẩm (các huyện, Thành phố Cao Bằng mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 02 sản phẩm) thế mạnh trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương đưa vào Chương trình OCOP. Tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh lần thứ nhất vào quý III/2020.

 Phát triển mới và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP: Lựa chọn, củng cố và kiện toàn khoảng 10 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các huyện, thành phố Cao Bằng tham gia Chương trình OCOP.

Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 250 cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện Chương trình OCOP và 100% Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Triển khai và duy trì chu trình OCOP thường niên: Chu trình chuẩn OCOP được duy trì liên tục tại cấp tỉnh và cấp huyện.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP: Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách OCOP từ tỉnh đến huyện và xã,thị trấn.

 Năm 2020, có ít nhất 15 sản phẩm OCOP được tổng kết, đánh giá xếp hạng.

Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh việc quan tâm xây dựng hệ thống quản lý thực hiện chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chương trình OCOP, huy động nguồn lực và xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP, việc phát huy vai trò của khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình OCOP là rất cần thiết và quan trọng.

Trong những năm qua, việc phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương đã góp phần quan trọng tạo ra các sản phẩm mới, công nghệ mới; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và kinh doanh; đồng thời phục tráng, phát triển thành công nhiều sản phẩm đặc thù, đặc hữu của tỉnh; quan tâm đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho nhiều sản phẩm của địa phương, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Chính vì vậy, cần phát huy tốt vai trò của khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình OCOP.

Khoa học và công nghệ có thể phát huy vai trò tham gia thực hiện chương trình OCOP thông qua việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Một là, xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm;

Hai là, xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP. Các đề tài, dự án dựa trên nhu cầu cụ thể của các tổ chức kinh tế (ưu tiên các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có địa chỉ ứng dụng cụ thể);

Ba là, ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP;

Bốn là, ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP tại cộng đồng.


Tác giả bài viết: HN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 379

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21782

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9122917Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng